Federatie Particulier Grondbezit

FPG zoekt vertegenwoordigers in de VBNE! Wordt actief!

20 juni 2022 door FPG
Labels:

FPG zoekt leden die actief willen bijdragen in werkgroepen en regieteams van de VBNE. Zie hieronder  het overzicht met vacante posities. Bij interesse in één van de vacante posities, willen we u vragen zich te melden via fpg@grondbezit.nl.

VACANTE PLEKKEN IN VBNE-WERKGROEPEN

Regieteams

Lid FPG

Regieteam - Plein van de Professional

Vacant

Regieteam - Plein van de kennis

Vacant

 

 
Werkgroepen

Lid FPG

Vrijwilligers

vacant per 1/9/2022

E-learning/ Leer je Groen

vacant

CAO overleg

vacant per 1/9/2022

Gedragscode natuurbeheer

vacant

Bemensingsvraagstuk vanuit FPG

In elke werkgroep en regieteam is het gebruik dat vanuit elke lidorganisatie een vertegenwoordiger zitting neemt. Een aantal “FPG-plekken” word momenteel niet bemensd. In bovenstaand overzicht ziet u de werkgroepen met vacante posities die bekend zijn. Van oudsher worden de posities ingevuld door leden van FPG omdat zij de meeste kennis hebben over beheersmatige zaken en het zorgt voor betrokkenheid bij de VBNE.

Zittende FPG leden in de VBNE werkgroepen geven ook aan dat het VBNE-werk bijdraagt aan de eigen kennis en het netwerk, en daarmee ook bijdraagt aan het beheer van het eigen bezit. Daarnaast helpt het FPG enorm bij de bemensing en om praktische input te kunnen leveren vanuit de achterban. Het bestuur en de werkorganisatie van FPG kunnen ook waar nodig ondersteuning geven aan werkgroepleden en gaan graag regelmatig het gesprek aan om ontwikkelingen in de werkgroepen met elkaar te delen.

Wat doet de VBNE?

Organogram VBNE

De VBNE en haar werkgroepen zetten zich in voor het professioneel beheer van bos en natuur door het opstellen van gedragscodes, praktijkadviezen, protocollen, sectorbrede risicoplannen, gezamenlijke eisen aan dienstverleners, en organisatie van kennisbijeenkomsten rondom beheersvraagstukken. Dit doet ze in overleg met de overheid en andere relevante partijen. Via de VBNE zet FPG zich met andere (koepel)organisaties in voor professioneel beheer van bos en natuur. Wij hebben zitting in het bestuur en vertegenwoordigen daar de particuliere grondeigenaren.

Bij interesse in één van de vacante posities, willen we u vragen zich te melden via fpg@grondbezit.nl. Qua tijdsbesteding kost dit een paar dagen per jaar en verschilt per werkgroep. Dit wordt bij interesse nader besproken.

Vereniging van Bos- en NatuurterreinEigenaren

De VBNE is een privaatrechtelijke vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren. De leden bestaan uit Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de FPG, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten. De VBNE vertegenwoordigt daarmee 70% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland. VBNE heeft in 2015 een groot deel van de activiteiten van het Bosschap overgenomen.

 

De VBNE zet zich in voor het professioneel beheer van bos en natuur door:

 • Vergroten efficiëntiewinst beheer
  Denk aan het opstellen van de gedragscodes bos en natuur; het maken van toegankelijke praktijkadviezen over implementatie van nieuwe wet- en regelgeving;  het omgaan met teken en de ziekte van Lyme.
 • Vergroten eenduidigheid beheer
  Denk bijvoorbeeld aan overschrijdende vraagstukken zoals risicobeheersing bij natuurbrandbeheersing of het bestrijden van ziekten en plagen en invasieve exoten waarbij een gemeenschappelijke eenduidige aanpak van groot belang is. Of denk aan de cao bos en natuur.
 • Vergroten van de kwaliteit beheer
  Door samen te werken is schaarse kennis en kunde beter te ontwikkelen en in te zetten wat tot meer professionaliteit leidt. Denk aan de ‘veldwerkplaatsen’ waarbij top-experts met een kleine groep beheerders en eigenaren de laatste stand van zaken bespreekt met betrekking tot bijvoorbeeld het beheren van bossen op arme zandgronden.
 • Vergroten effectiviteit naar buiten toe
  Denk aan het stellen van gezamenlijke eisen aan derden, zoals richting bosaannemerij of leveranciers van bosplantsoen. Of door gezamenlijk op te trekken bij vraagstukken in de bedrijfsvoering die veroorzaakt wordt door wet- en regelgeving.

Dat doet ze dus via werkgroepen die onder regieteams vallen te werken aan standaarden, projecten en bijvoorbeeld gedragscodes. Interessant werk met veel mogelijkheden om kennis mee te nemen naar de eigen onderneming of het landgoed.