Federatie Particulier Grondbezit

Algemene Rekenkamer vindt bossenbeleid tekort schieten

2 januari 2023 door FPG

Op 6 december 2022 heeft de Algemene Rekenkamer haar onderzoek ‘Bosbeheer in beeld: Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie’ gepubliceerd. Hierin zijn ze kritisch over het gebrek aan openheid rondom het bosbeheer. Het onderzoek wijst verder uit dat Staatsbosbeheer niet meer hout oogst dan dat er jaarlijks bijgroeit. FPG herkent dat de onderzoekers aangeven dat er geen financiële prikkels zijn die bosuitbreiding versnellen. 

Gebrek aan financiële prikkels

FPG herkent dat de onderzoekers aangeven dat er geen financiële prikkels zijn die bosuitbreiding versnellen. Dit heeft te maken met de (steeds hogere) kosten van het bosbeheer en de opbrengsten van de houtoogst. De opbrengsten worden niet alleen gebruikt om het bos te beheren, maar in het geval van onze leden ook om landgoederen als geheel in stand te kunnen houden. Hierdoor komen de baten van de houtoogst slechts voor een klein deel terug. 

Particulieren beheren 31% Nederlandse bos

Nederland telt zo’n 348.596 ha bos. Daarvan beheren particulieren 31% (108.065 ha) veruit de meeste hectares in vergelijking met o.a. Staatsbosbeheer (27%), Natuurmonumenten (8%) of gemeenten (15%). Al deze bosbeheerders hebben niet alleen te maken met uitdagingen, maar bos vervult ook een breed scala aan diensten voor de maatschappij, zoals recreatie en koelte tijdens de warme dagen. Het is daarom van groot belang om integraal naar het functioneren van het bos te kijken en om alle incidentele en structurele veranderingen die optreden tegen elkaar af te wegen.  

Het gaat beter, maar meer is nodig

Al eerder bleek uit onderzoek van de WUR dat het beter gaat met de Nederlandse bossen, maar dat uitdagingen voor duurzaam beheer blijven. Net als nu merkt FPG op dat er de nodige bedreigingen en uitdagingen voor het in stand houden van bossen zijn, wanneer niet structureel en duurzaam ecologie en economie hand in hand gaan. Alleen zo kunnen we gezond en klimaatrobuust bos creëren. Ook voor de volgende generaties. 

Al eerder heeft FPG aangegeven dat er nog veel aan schort bij de uitvoer van de bossenstrategie op landelijk en provinciaal niveau, maar dat veel leden een bijdrage willen leveren aan de opgave. De FPG heeft in 202 een inventarisatie gedaan onder haar leden.  

Particulieren willen meer doen bij goede randvoorwaarden

Twee derde van de particuliere terreineigenaren staat welwillend tegenover enige vorm van bosuitbreiding op eigen terrein, maar alleen wanneer de randvoorwaarden op orde zijn. De resultaten van de inventarisatie onderstrepen nog maar eens het belang van realistische plannen die tegemoetkomen aan de financiële en beleidsmatige randvoorwaarden van de eigenaren. In verschillende provincies zijn leden aan de slag met aanplant en revitalisering van de Nederlandse bossen.