Federatie Particulier Grondbezit

Kamerbrief Pacht: Herziening pachtstelsel nodig voor landbouw en toekomst landelijk gebied

27 januari 2023 door FPG

Federatie Particulier Grondbezit (FPG), LTO Nederland en de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers in Nederland (BLHB) staan positief tegenover het voorstel van minister Adema om tot een herziening van het pachtstelsel te komen. Het voorstel dat vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd is grotendeels in lijn met de contouren voor een herziening van het pachtstelsel dat door bovengenoemde organisaties is uitgewerkt.

FPG, LTO Nederland en BLHB hebben het kabinet nogmaals opgeroepen om het pachtstelsel te herzien. De huidige pachtregelgeving sluit namelijk niet meer aan op de wensen en behoeften van pachters en verpachters. Het huidige stelsel stimuleert vooral het aangaan van kortlopende pachtovereenkomsten waarmee de continuïteit van bedrijven niet geholpen is. Ook ontbreekt een stimulans om te investeren in duurzaamheid. Dat belemmert de ontwikkeling van (economisch) duurzame agrarische bedrijven, en helpt niet bij het invullen van de grote transitieopgaven die er liggen in het landelijk gebied. 

Gezamenlijk voorstel
De organisaties hebben als input, vanuit het gezamenlijk belang van pachter en verpachter, een kader voor de herziening van het pachtstelsel uitgewerkt in een notitie. Dit kader sluit goed aan bij de ideeën van de minister zoals geschetst in de Kamerbrief. LTO Nederland, FPG en BLHB zijn daarom blij dat minister Adema zich wil inzetten voor de herziening van het pachtstelsel, en vooral dat hij ruimte geeft om het gezamenlijke voorstel verder uit te werken. Wij pakken die handschoen graag op en streven ernaar om voor de zomer van 2023 een uitgewerkt voorstel hiervoor te presenteren. De intentie is om het voorstel samen met het NAJK verder uit te werken. Een gezamenlijke position paper is in dit kader ook naar  Kamerleden gestuurd in voorbereiding van het debat op 1 februari in de Kamercommissie LNV over Pacht en NPLG.

Rapport rendement pacht
Woensdag 1 februari wordt in het commissiedebat Pacht ook het rapport “Onderzoek naar rendement regulier verpachte landbouwgrond, 1999-2020” besproken. Een tekortkoming aan het onderzoek is dat het belastingregime van de particuliere verpachter onderbelicht is . Onder de huidige belastingregels is voor particulieren in box 3 de vermogensbelasting veelal hoger dan de pachtopbrengsten. Dat is niet alleen onrechtvaardig, het belemmert ook particuliere investeringen in grond om te verpachten aan agrarische bedrijven waardoor die beter in staat zijn hun bedrijfsvoering aan te passen.

FPG organiseert ledenbijeenkomst

Gezien de ontwikkelingen rondom het onderwerp Pacht organiseert FPG op 29 maart een ledenbijeenkomst om bij te praten over de gesprekken met LTO en de BLHB, en de inzet vanuit FPG. Voorzitter Henry Meijdam en portefeuillehouder Paul Kindt praten u bij vanuit het bestuur. U kunt zich inschrijven via fpg@grondbezit.nl.