Federatie Particulier Grondbezit

In De Landeigenaar: Vlaamse pachtwetgeving transparanter, evenwichtiger en meer eigentijds

9 maart 2023 door FPG
De Vlaamse pachtwetgeving heeft in het verleden haar nut bewezen, maar een modernisering drong zich op. Het Vlaamse Parlement heeft intussen een akkoord bereikt over de inhoud daarvan. FPG’s zusterorganisatie Landelijk Vlaanderen is positief
over de wijzigingen. Het biedt ook inspiratie voor aanstaande wijzigingen in de pachtregelgeving in Nederland.
In Vlaanderen zijn vele pachtovereenkomsten vandaag mondeling, wat voor veel onduidelijkheid zorgt. In de hervorming die voorligt, wordt schriftelijke pacht de regel en kan de rechter bij weigering een geschreven contract afdwingen. Daarnaast kunnen eigenaren via een online loket eenvoudig controleren wie hun grond bewerkt.

Pacht eindigt bij pensioen

In de nieuwe pachtwet kan de pacht worden beëindigd wanneer de pensioengerechtigde pachter niet kan aantonen dat hij niet gepensioneerd is. Vandaag hebben gepensioneerde pachters dezelfde rechten als andere pachters, en dus ook een voorkooprecht. Dit wordt afgeschaft. Enkel actieve pachters zullen nog een voorkooprecht hebben, wat betekent dat zij voorrang hebben op kandidaat-kopers wanneer de eigenaar de grond te koop zet. Anno 2022 was het nog steeds mogelijk dat pachtovereenkomsten 99 jaar duren. Daarnaast kunnen eigenaren hun eigendom niet pachtvrij verkopen. Daarom zal de eigenaar de kans krijgen om na een pachtperiode van 18 jaar zijn eigendom van de hand te doen. Na deze periode kan de grond elke negen jaar vervreemd worden.
De strenge pachtwetgeving heeft een grote impact op eigenaren van kleinere gronden, die niet gebonden willen zijn aan langdurige overeenkomsten. Daarom zullen zij éénmalig de mogelijkheid krijgen om een pachtcontract te sluiten voor een periode van negen jaar, waarna de eigenaar vrij over de grond kan beschikken.

Invoering "veilige koper"

Een eigenaar krijgt ook meer zeggenschap over wie zijn grond mag kopen. Dit gebeurt door de invoering van de rechtsfiguur van een ‘veilige
koper’. Dat betekent dat de grond van eigenaar kan veranderen terwijl de pacht behouden kan blijven. Dit biedt meer flexibiliteit aan de eigenaar, die bijgevolg kan verkopen aan wie hij wil. Vlaanderen zal ook, met respect voor de economische rendabiliteit van onze landbouwbedrijven, in de mogelijkheid voorzien om de pacht op te zeggen voor percelen in groene bestemmingen, met het oog om te bebossen.