Federatie Particulier Grondbezit

Duurzaam pachten: kansen en belemmeringen

16 maart 2023 door FPG

Het UPG heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om duurzaamheidsvoorwaarden op te nemen in pachtcontracten.

Het blijkt dat zowel pachters als verpachters nadenken over het duurzaam beheren van gronden, maar de mogelijkheden voor het opnemen van duurzaamheidsvoorwaarden in pachtcontracten zijn binnen het huidige pachtstelsel beperkt.

Het huidige pachtstelsel kent twee pachtvormen: reguliere en geliberaliseerde pacht. Het volgende kan worden gesteld over de twee pachtvormen:

  • In reguliere pachtovereenkomsten is nauwelijks ruimte voor het opnemen van afspraken over het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Dit kan alleen op vrijwillige basis;
  • In liberale pachtovereenkomsten is het wel mogelijk om duurzaamheidsmaatregelen op te laten nemen in pachtovereenkomsten.

Overige conclusies die in het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn:

  • Het is in de praktijk lastig of gemaakte duurzaamheidsafspraken worden nagekomen. Dit kan worden ondervangen door duurzaamheidsmaatregelen te koppelen aan bestaande regelingen en/of certificering;
  • Het meedoen aan bepaalde regelingen, zoals ANLb en de eco-regelingen van het nieuwe GLB, kan het negatieve financiële effect (deels) compenseren;
  • Een mogelijke negatieve impact op het verdienmodel van een agrarische ondernemer kan worden gecompenseerd door een verlaging van de pachtprijs, een subsidieregeling, langdurige pachtcontracten en/of het aanbieden van meer grond door de verpachter;
  • Om de verpachter te compenseren kan worden gedacht aan fiscale regelingen;

Meer informatie over kansen en belemmeringen is te vinden in het rapport. Heeft u interesse in dit rapport? Stuur dan een mail naar fpg@grondbezit.nl

Herziening pachtstelsel

Het ministerie van LNV wil komen tot een herziening van het pachtstelsel. Minister Adema heeft hier een voorstel voor gedaan. FPG, LTO Nederland en BLHB zijn blij dat de minister zich wil inzetten voor een herziening. De minister geeft bovengenoemde partijen de mogelijkheid om gezamenlijk een voorstel te doen voor de herziening van het pachtstelsel. Samen met LTO Nederland, BLHB en NAJK werkt FPG momenteel aan een uitwerking. Het streven is om voor de zomer van 2023 een uitgewerkt voorstel te presenteren. Een gezamenlijke position paper is in dit kader eerder gedeeld met Kamerleden. Het onderzoek van UPG kan een bijdrage leveren aan de uitwerking.