Federatie Particulier Grondbezit

Box 3 belemmert instandhouding particuliere monumenten

3 mei 2023 door FPG

Rijksmonumenten en beschermde natuurwaarden zijn waardevolle onderdelen van ons Nederlandse Cultuurlandschap en dienend voor de instandhouding van het maatschappelijke en cultureel ensemble. De wettelijke plicht voor instandhouding van monumenten of groen erfgoed zorgt ervoor dat ook volgende generaties kunnen blijven genieten van deze prachtige huizen, historische moestuinen of parken. Dan is het vanzelfsprekend dat daar een gelijk speelveld voor bestaat in de (fiscale) wet- en regelgeving.

Ongelijk speelveld en rechtsongelijkheid

Echter, de toenemende belastingdruk in box 3 (vermogensrendementsheffing) voor particuliere beheerders van NSW gerangschikte landgoederen en Buitenplaatsen, leidt er vandaag de dag toe dat de ingezette stimuleringsmiddelen voor de instandhouding niet renderen. De huidige wet- en regelgeving behandelt een publieke eigenaar anders dan een particulier en er dan ook sprake van een ‘beheerdersongelijkheid’. Een ongelijk speelveld om de wettelijke taak van instandhouding te voldoen.

De FPG, die hierin samen optrekt met debelangenverengingen Bewoond Bewaard en de VPHB, vindt dat er voor NSW-landgoederen en Buitenplaatsen een vrijstelling moet komen voor alle monumenten en overige opstallen in box 3 zodat er weer rechtsgelijkheid in ons land bestaat tussen eigenaren, ongeacht of deze publiek of privaat zijn. Alleen zo kunnen kan het maatschappelijk ensemble gewaarborgd blijven en kunnen de lasten van instandhouding opgebracht worden.

Tweede Kamer

Op 9 mei a.s. vergaderen de leden van de Vaste Kamercommissie Financiën in de Tweede Kamer over de toekomst van box 3. Wij vragen de staatssecretaris van Financiën om te onderzoeken op welke wijze er een gelijk speelveld kan ontstaan voor zowel publieke als private eigenaren door de laatste fiscaal gelijk te behandelen als publieke eigenaren.

Publieke eigenaren worden fiscaal en vermogensrechtelijk veel gunstiger behandeld dan particuliere eigenaren, terwijl particuliere eigenaren:

  • dezelfde wettelijke verplichtingen hebben,
  • hetzelfde maatschappelijke belang dienen,
  • met dezelfde rangschikking als NSW-landgoed of Buitenplaats,
  • en opstallen met eenzelfde monumentenstatus.

Fiscaliteit

Voor particulieren geldt dat de onbebouwde grond van een NSW-landgoed is vrijgesteld voor box 3 van de inkomstenbelasting, maar de gebouwen op het landgoed niet. Publieke eigenaren zoals ANBI-stichtingen en/of de Landschappen of Natuurmonumenten zijn wél vrijgesteld.

Dit is onaanvaardbaar!

Als alle partijen gelijke maatschappelijke functies en plichten en uitdagingen hebben om monumenten, natuur en erfgoed in Nederland te behouden en te beschermen, dienen ze ook onderworpen te zijn aan een gelijke lastendruk. De gebouwen zijn een onlosmakelijk onderdeel van het ensemble en alle eventuele opbrengsten of kostenreducties zijn nodig om het NSW-landgoed in stand te houden voor de volgende generaties.

Lees hieronder als bijlage het, samen met onze partners, ingezonden position paper aan de leden van de Vaste Kamercommissie Financiën ter voorbereiding op de het commissiedebat van 9 mei a.s.