Federatie Particulier Grondbezit

Interviews voor functieanalyse boswachters/boa’s

4 mei 2023 door FPG

Het werk in bos en natuur verandert. Dit geldt niet alleen voor de bosbouw. Verandering van klimaat en weer brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijd om een analyse te maken van het werkveld en de functies. 

Achtergrond 

Het werk in bos en natuur verandert. Dit geldt niet alleen voor de bosbouw. Verandering van klimaat en weer brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Nieuwe technologieën vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. Criminaliteit neemt toe. En werken met vrijwilligers vraagt om andere competenties en een andere werkorganisatie. Vergrijzing en arbeidsmarktkrapte komen daar nog eens bij. Het is voor de sector van essentieel belang rekening te houden met de effecten van deze ontwikkelingen. Investeren in de werknemers en in de kwaliteit van de arbeid is cruciaal voor de continuïteit van de sector.

In het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is er een eerste analyse uitgevoerd naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector en kwaliteit van arbeid in de sector bos en natuur. Er is behoefte aan vervolgonderzoek naar uitvoerende medewerkers in de branche. Nu specifiek voor de functie boswachter/beheerder/toezichthouder/boa. Er is er weinig bekend over dit type medewerkers die werkzaam zijn bij de kleinere organisaties. Er is behoefte aan inzicht in de factoren die positief bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid. Dit vraagt om een verdiepende analyse van de functies in sector Bos en Natuur.

VBNE heeft vanuit de sectorcommissie Bos en Natuur, waar FPG ook in is vertegenwoordigd, onderzoeksbureau ‘De Beleidsonderzoekers’ benaderd voor dit verdiepende onderzoek. Zij werken hierbij samen met Stigas, het kenniscentrum op het gebied van gezond, veilig en vitaal werken. Stigas werkt nauw samen met de bos- en natuursector in het kader van de RIE, arbocatalogus, voorlichting en activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is te komen tot concrete maatregelen en handelingsperspectieven voor de korte en middellange termijn. Deze maatregelen en handelingsperspectieven moeten zich richten op functies en beroepen uit deze sector. Bij de totstandkoming van het advies houden zij nadrukkelijk rekening met de kleinere bedrijven in de branche.

Wilt u bijdragen met een interview?
Gezien de diversiteit in taken bij de functie ‘boswachter’ worden medewerkers van verschillende organisaties benaderd voor een interview; boswachter/boa’s bij Natuurmonumenten, bij De LandschappenNL. Zo ook het verzoek tot gesprekken met boa’s/beheerders in dienst bij werkgevers die lid zijn van de FPG.
Graag vragen we of u een bijdrage wil leveren aan het onderzoek door het interviewverzoek bij medewerkers in deze functies voor te leggen. Meer informatie over het onderzoek en de gesprekken kunt u opvragen bij Aster Leuftink, Bestuurssecretaris FPG, via a.leuftink@grondbezit.nl

 

 [1] Organisaties met minder dan 25 medewerkers.