Federatie Particulier Grondbezit

Indienen projectvoorstellen erfgoedlijn Landgoederenzone 2024

30 mei 2023 door FPG

De provincie werkt samen met partijen aan een beter beschermd, beleefbaar en benut cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Dit doet zij door de gezamenlijke ontwikkeling van 7 erfgoedlijnen. In het Maatregelenpakket erfgoedlijnen zijn de projecten opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Maatregelenpakket erfgoedlijnen voor het betreffende uitvoeringsjaar vast.

Erfgoed vormt een immens kapitaal voor bewoners, recreanten, bedrijfsleven en toeristen. Zeker de grote monumentale complexen en structuren op het raakvlak van landschap, natuur en water. Van belang is dat bewoners, scholieren, toeristen en ondernemers weten dat het erfgoed er is en dat zij er kunnen komen. De provincie wil dan ook samen met andere partijen de handen ineenslaan om erfgoed te beschermen, beleefbaar te maken en te benutten. En om het erfgoed door te geven aan de generaties na ons.

Voorwaarden

De Subsidieregeling erfgoedlijnen is zo opgezet dat subsidie alleen wordt verstrekt aan rechtspersonen, en voor activiteiten die bijdragen aan de bescherming, beleefbaarheid en benutting van de 7 erfgoedlijnen uit de Omgevingsvisie Zuid-Holland, waarvan de Landgoederenzone er een is.. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat is opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen voor de betreffende activiteit.

Kijk voor de procedure in de bijlagen hieronder.