Federatie Particulier Grondbezit

1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

23 februari 2024 door FPG

Goed nieuws voor de provincies en de partijen die aan de slag willen met de transitie van het landelijk gebied.
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Ministerie van LNV voor de begroting en de bijbehorende nota van wijziging. Daarmee wordt het demissionaire kabinet ondersteunt om 1,28 miljard euro alvast beschikbaar te stellen aan de twaalf provincies om werk te maken van het NPLG en de voorgestelde maatregelenpakketten. 

Dit gereserveerde bedrag uit het Transitiefonds voor het PPLG is onderbouwd met de appreciatie door Wageningen Economic Research (WEcR), naar maatregelen gericht op de meest urgente gebieden (veenweide, beekdalen, overgangsgebieden), natuur of dragen bij aan meerdere NPLG-doelen. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de opstart van gebiedsprocessen, randvoorwaardelijk voor de gebiedsgerichte aanpak, om in de gebieden én samen met gebiedspartijen tot uitvoerbare keuzes te komen. Provincies worden gevraagd de adviezen van WEcR te verwerken en uiterlijk 1 april 2024 aangepaste maatregelpakketten in te dienen. Middels deze nota van wijziging wordt het naar verwachting mogelijk om in Q2 2024 middelen beschikbaar te stellen aan de provincies en te zorgen dat deze in 2024 maatregelen kunnen gaan uitvoeren. Daarmee wordt ook gezorgd dat alle partijen gezamenlijk voortgang boeken in de aanpak van de natuur-, stikstof-, water- en klimaatopgaven in het landelijk gebied en niet stilvallen.   

FPG zet zich in om de belangen van particuliere grondeigenaren vertegenwoordigd te zien in de gebiedsprocessen, en zit aan tafel bij deze gesprekken.