Federatie Particulier Grondbezit

FPG zienswijze ten aanzien van Ontwerp NPLG

27 februari 2024 door FPG

Van 16 januari tot en met 26 februari werd het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. FPG heeft namens haar leden een zienswijze ingediend. Die kunt u hier volledig inzien.

Met deze aanpak werken Rijk en provincies, samen met inwoners en ondernemers, maar ook belangenorganistaties zoals FPG aan een landelijk gebied met duurzame landbouw en andere economische activitetiten, en met een grote diversiteit aan planten en dieren, schoonwater en gezonde natuur.

Het ontwerp-NPLG helpt om provincies, ondernemers, maatschappelijke organistaties en inwoners duidelijkheid te geven over wat we gezanemlijk willen doen om onze water-, natuur- en klimaatdoelen te halen. Ook geeft het inzicht in de instrumenten die zij beschikbaar hebben om deze doelen te behalen.

Landgoedmodel biedt mogelijkheden om transitie te ondersteunen
De kracht en de waarden van het landelijk gebied liggen besloten in de veelzijdige functies die nauw met elkaar zijn verbonden. Landbouw- en voedselproductie met natuur, water, wonen, recreatie, energie, cultuurhistorie/erfgoed en landschap. Deze functies bestaan vaak naast elkaar, maar zijn ook vaak nauw verweven door onder meer de talrijke landgoederen. FPG bepleit de inzet van het landgoedmodel voor ondernemers en eigenaren die willen inspelen op de veranderopgaven in het landelijk gebied. 

FPG onderkent dat er grote opgaven zijn in het landelijk gebied om kwaliteiten te verbeteren en waarden te behouden. FPG is van mening dat de kracht en de kwaliteit van het landelijk gebied ligt besloten in de diversiteit van waarden, kwaliteiten en functies. Daarin is er belangrijke samenhang en daarom is een integrale benadering en uitvoering ook nodig. In het NPLG wordt die integraliteit benoemd maar beperkt zich met name tot ecologie/natuur in relatie tot landbouw. FPG vindt in dat er een balans moet worden gevonden tussen ecologische/natuurlijke, landschappelijke, sociale, culturele, historische en economische waarden. 

Het NPLG is kortom in de optiek van FPG waardevol als een strategie om beweging te stimuleren. 

Hier kunt u de volledige zienswijze lezen.