Federatie Particulier Grondbezit

Hoofdlijnenakkoord geeft ruimte maar moet nog uitgewerkt worden

17 mei 2024 door FPG

De partijen hebben er lang over onderhandeld maar uiteindelijk is het PVV, NSC, VVD en BBB dan toch gelukt om tot een hoofdlijnenakkoord te komen. Dat is belangrijk voor de toekomst van onze leden, die zo’n 200.000 hectare particulier grondbezit vertegenwoordigen. Er is behoefte aan duidelijkheid over de koers van Nederland in de komende jaren. De verkiezingsuitslag van 22 november vorig jaar liet zien dat de kiezer verandering wil. FPG heeft dan ook reikhalzend naar het hoofdlijnenakkoord uitgekeken.

Het akkoord is nog een akkoord op hoofdlijnen. Veel vraagt om meer uitwerking. Dat is aan het nieuwe kabinet. Op het eerste gezicht ben ik positief. De toonzetting is veranderd. Er staan voornemens in die de bewegingsruimte van de particulier eigenaar groter maken. Er is meer aandacht voor het ondernemerschap, voor ruimte voor verdienmodellen, de al te strakke Europese regelgeving willen partijen gewijzigd krijgen, een leidende rol voor de werkelijk gemeten staat van de natuur. Het zijn zaken die allemaal hun steentje bij kunnen dragen. Aan een mooier en beleefbaar landelijk gebied en om kosten en baten van het landelijk gebied meer in evenwicht te brengen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ambities zijn prachtig, betaalbaarheid is een randvoorwaarde.

Er zijn ook de nodige vragen. Provincies zijn aan slag gegaan met de uitwerking van de provinciale plannen voor het landelijk gebied. De gebiedsgerichte aanpakken krijgen langzaam meer vorm. Daar zijn wij als FPG met veel van onze leden nauw bij betrokken. Het gaat immers ook over hun bezit met de verscheidenheid van landbouwgronden, natuur, bossen, heide, monumenten enzovoorts. Ook wij vinden dat een goede kwaliteit van onze natuur belangrijk is. Deze zogeheten transitie kost behalve veel tijd en inspanning ook veel geld. Het transitiefonds van bijna 25 mld vervalt. Welke alternatieven biedt een nieuw kabinet hiervoor aan? Is dat het budget van 5 mld voor landbouwinnovaties en opkoop en de 500 mln voor agrarisch natuurbeheer? Het LNV budget blijft onveranderd en daarmee ook het budget voor natuurbeheer. Lukt het daarmee om de natuur te verbeteren, de landbouw perspectief te bieden en de belemmeringen in de woningbouwopgave en infrastructuur weg te nemen?

Voor een deel ligt de oplossing ook in Brussel. Blijft Nederland aan de huidige strenge regels gebonden met nu en dan zelfs strakkere normen  dan in ons omringende landen of komt er ook van die kant ruimte. Maar het begint met de Nederlandse ambitie en, zo zeg ik voorzichtig, die lijkt er te zijn.

Ook de fiscale regelgeving is daar essentiëel voor. De herinvoering van rode diesel voor de landbouw, verlagen tarief box 2 en hervorming van box 3 zoals in het hoofdlijnenakkoord staat, vormen hier allemaal een onderdeel van.

Samenvattend denken wij dat er een goede start ligt voor het verstevigen van de positie van het particulier grondbezit, in het belang van alle inwoners van ons land die ons buitengebied beschouwen als hun achtertuin voor onder meer recreatie, natuurbeleving en voedselproductie. Wij zien uit naar een spoedige kennismaking met de a.s. minister om hier verder over te spreken.

Henry Meijdam, voorzitter FPG