Federatie Particulier Grondbezit

Europese Verkiezingen 2024 - stemt u ook?

5 juni 2024 door FPG

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland. De Europese verkiezingen zijn belangrijk. De samenwerking tussen de lidstaten van Europese Unie is per slot van rekening dé pijler van onze welvaart en onze vrijheid en veiligheid. Grote veranderingen in de wereld en in de EU zelf plaatsen ons voor grote uitdagingen. Die kunnen de lidstaten vaak niet goed zelf aan. Daarvoor is samenwerking in de Europese Unie noodzakelijk. Niet alle lidstaten gaan op dezelfde dag naar de stembus. FPG roept iedereen op om gebruik te maken van het democratisch stemrecht en naar de stembus te gaan op donderdag 6 juni. 

Aandacht voor leefomgeving

Ging de samenwerking in de EU in het verleden vooral over landbouw en economische samenwerking, in de afgelopen jaren is er veel meer aandacht gekomen voor vraagstukken die te maken hebben met onze leefomgeving. Denk hierbij aan veiligheid, klimaatverandering, natuurbescherming, biodiversiteitsverlies, en waterkwaliteit. Het zijn onderwerpen die niet ophouden bij onze landsgrens en daarom in Europees verband worden aangepakt. 

Druk op natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatverandering

Er is op deze terreinen een stroom aan regelgeving vanuit de EU naar de lidstaten gekomen. Dat roept in de lidstaten ook spanningen en tegenstelling op. We zien dat ook in ons land terug. Daar zullen in de komende jaren antwoorden op moeten worden gegeven. Denk op economisch gebied aan de internationale concurrentiekracht, de noodzaak van een level playing field en de stapeling van regelgeving waar veel bedrijven mee worstelen. Tegelijkertijd wordt de druk op natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatveranderingen dusdanig ervaren, dat vele partijen een krachtige aanpak in Europees verband willen, om te bereiken dat iedereen aan dezelfde regelgeving moet voldoen. Concurrentie of een ongelijk speelveld op duurzaamheidsvragen draagt niet bij aan oplossingen maar veroorzaakt vooral meer spanning.

Het Europees Parlement heeft hierin een belangrijke en op veel terreinen een beslissende stem. Het maakt dus veel uit voor de toekomst van Europa waar wij donderdag as. voor kiezen. 

Kandidatenlijsten

Bij de Europees Parlementsverkiezing in Nederland stemmen we op Nederlandse partijen. Deze partijen maken vaak deel uit van Europese fracties. De volgende politieke groeperingen nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing: 

Klik op de partij voor de verkiezingsprogramma's:

 1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
 2. VVD
 3. CDA - Europese Volkspartij
 4. Forum voor Democratie
 5. D66
 6. Partij voor de Dieren
 7. 50PLUS
 8. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 9. JA21
 10. NL PLAN EU
 11. ChristenUnie
 12. SGP
 13. BBB
 14. Meer Directe Democratie
 15. SP
 16. vandeRegio
 17. Volt Nederland
 18. Belang Van Nederland (BVNL)
 19. NSC
 20. Piratenpartij - De Groenen

De uitslag van de Europese verkiezingen zijn op zondag 9 juni 2024.

Europese Parlement

Het Europees Parlement is een belangrijk forum voor politieke discussie en besluitvorming op EU-niveau. Het vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie en heeft wetgevende, begrotings- en toezichthoudende bevoegdheden. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door kiezers in alle lidstaten om de belangen van de burgers in het wetgevingsproces van de Europese Unie te vertegenwoordigen en erop toe te zien dat andere EU-instellingen democratisch te werk gaan. Het Parlement treedt op als medewetgever, en is samen met de Raad bevoegd om wetgevingsvoorstellen aan te nemen en te wijzigen en om over de EU-begroting te besluiten. Ook houdt het Parlement toezicht op de werkzaamheden van de Commissie en andere EU-organen en werkt het samen met nationale parlementen van de EU-landen om hun inbreng te verzekeren

Het aantal leden dat voor een lidstaat in het Europees Parlement zit, is afhankelijk van het aantal inwoners. Momenteel bestaat het Europees Parlement uit 705 zetels verdeeld over 27 lidstaten. Nederland wordt op dit moment vertegenwoordigd door 29 Europarlementariërs. Bij de verkiezing stijgt het aantal zetels in het Europees Parlement naar 720. Nederland wordt dan vertegenwoordigd door 31 leden.