Federatie Particulier Grondbezit

FPG-modelovereenkomst voor hoogspanningsverbindingen nu beschikbaar

December 3, 2018 by FPG
Tags:

De FPG heeft een modelovereenkomst voor een zakelijk recht op hoogspanningsverbindingen opgesteld. Uitgangspunt van de modelovereenkomst: Grondeigenaren zijn in de regel bereid kabels en leidingen toe te staan op hun eigendom, maar wel op redelijke en billijke voorwaarden. 

Beperking op eigendomsrecht

De huidige energietransitie leidt tot veel nieuwe onder- en bovengrondse leidingen en kabels.
De aanleg van zo’n leiding of kabel ín de grond, of een mast of ander werk óp de grond, heeft effect op de vermogens- en gebruikswaarde van die grond. Er is immers sprake van een eeuwigdurende beperking van het eigendomsrecht en het daarvan afgeleide gebruiksrecht.

Tot op heden bieden de grote leidingbeheerders zakelijk recht overeenkomsten aan die geen rekening met de eeuwigdurende beperking van het eigendomsrecht houden. Van een vergoeding voor het medegebruik van de grond, en van een langjarige maar eindigende duur van de overeenkomst, willen zij tot ongenoegen van de FPG niets weten. Evenmin zijn zij bereid tot een toekomstschaderegeling bij overdracht onder bijzondere titel. Noch willen de leidingbeheerders het medegebruik van leidingen en kabels regelen.

Niet meer toestaan dan vereist

De Federatie Particulier Grondbezit heeft daarom voor grondeigenaren en met name verpachters een eigen model zakelijke recht overeenkomst voor aanleg, instandhouding en verwijdering van ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen opgesteld.

In het model van de Federatie zijn voor de grondeigenaar belangrijke bepalingen opgenomen. De overeenkomst gaat in het bijzonder uit van retributie en bepaalde duur.
De overeenkomst is kort en daarbij is gekeken naar wat de eigenaar minimaal zou moeten toelaten (zie hierals een gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht is opgelegd.

Draagvlak creëren

De Federatie Particulier Grondbezit stelt het model beschikbaar aan grondeigenaren en is benieuwd naar de ervaringen. De komende tijd zoekt de FPG  draagvlak voor deze modelovereenkomst bij andere organisaties. Het streven is om een standaard te creëren