Federatie Particulier Grondbezit

FPG fel over verhoging normwaarden verpacht bezit in box 3

January 10, 2019 by FPG

Voor belastingjaar 2018 wordt in box 3 de waardering van verpachte grond met reguliere pacht verhoogd van 50% naar 60% van de normwaarde van onverpachte grond.

Voor belastingjaar 2018 wordt in box 3 de waardering van verpachte grond met reguliere pacht verhoogd van 50% naar 60% van de normwaarde van onverpachte grond. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van de Belastingdienst met de waardering van verpachte gronden voor box 3. Dit leidt wederom tot een toename van de belastingdruk.

Het standpunt van de belastingdienst (hier) betekent wederom een verdere stijging van de belastingdruk.
De belastingdienst baseert zich daarbij op haar publicatie ‘Waardering verpacht grond’ (hier). Uit die publicatie komt naar voren dat normwaarden van verpachte grond voor het belastingjaar 2018 enorm zijn gestegen ten opzichte van die voor 2017. FPG is kritisch over dat onderzoek.

Ernstige kritiek op belastingverzwaring

De Federatie keert zich tegen de onbillijke en onredelijke verhogingen van de vermogensrendementsheffing. We zullen dit ook wederom duidelijk maken aan de departementen van Financiën en LNV. In 2017 is de vermogensrendementsheffing al toegenomen door de verhoging van het door de Belastingdienst gehanteerde fictieve rendement voor grotere vermogens, naar liefst 5,39%. Vorig jaar wist vervolgens FPG het voorstel voor hogere normwaarde nog te keren (zie bericht hier). Ook in 2018 heeft de Federatie zich op verschillende fronten tegen de verdere belastingverhoging verzet, bij politiek, departement en Belastingdienst, naar nu blijkt zonder succes. Het risico van de verhoogde belastingdruk stond ook centraal tijdens onze ledenbijeenkomst over pacht op 20 november (hier).

Overmatige verrijking door de overheid bij pacht

Ook andere partijen roeren zich over het besluit van de Belastingdienst. Een bijzonder sterk stuk van Jan Willemink (voorzitter NVR-werkgroep Pacht) werd hierover geplaatst in Boerderij. Het artikel met de titel: ‘Overmatige verrijking door de overheid bij pacht’ vindt u hier als PDF en hier op de website van Boerderij.

Pachtareaal gaat versneld teruglopen

De nieuwe maatregel treft met name reguliere pacht. Die wordt daardoor nog onaantrekkelijker Zoals FPG eerder heeft aangetoond is de vermogensrendementsheffing voor grond inmiddels in steeds meer gevallen hoger dan de pachtopbrengst van reguliere pacht zelf (hier). De verdere verhoging van de normwaarde betekent de finale doodsteek voor reguliere pacht. Het verpachte areaal zal hierdoor nog verder versneld teruglopen. Pacht als relatief goedkoop financieringsmiddel valt hiermee steeds verder weg voor grondgebonden landbouw. Deze ontwikkeling werkt averechts op het beleid van de Minister van LNV.

Normwaarden volgen de grondprijzen

De Belastingdienst leidt de normwaarden af van de gemiddelde grondprijzen van onverpachte landbouwgrond zoals die door de agrarische grondprijsmonitor van het Kadaster worden gesignaleerd. In de normwaarden 2018 zijn evenals de jaren daarvoor de grondprijsontwikkelingen per landbouwgebied verwerkt. Stijgende grondprijzen betekenen een hogere normwaarde en dalende een lagere. Dat gebeurt jaar en dag.


Verlaging pachtdruk is de boosdoener

Maar de hoogte van normwaarden wordt ook bepaald door de pachtdruk: het verschil tussen de verpachte en de onverpachte waarde. Tot voor kort ging de Belastingdienst uit van een druk van 50%. De Belastingdienst heeft naar aanleiding van een onderzoek van Kadaster/WUR van juli 2017 besloten voor het belastingjaar 2018 de pachtdruk op 40% vast te stellen. De normwaarden zijn hierdoor verhoogd van 50 tot 60%. De FPG onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de pachtdruk niet. Het rapport is niet voldoende representatief. Daarom hebben wij het afgelopen jaar gepleit voor nieuw onderzoek. De uitkomsten daarvan kunnen dan worden gebruikt bij de vaststelling van de normwaarden voor 2019.

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Volgende week komt de fiscale werkgroep van de FPG bijeen om zich verder te beraden. Daarbij zal ook worden betrokken hoe verpachters met hun belastingaangifte en - aanslag kunnen omgaan. Arresten van de Hoge Raad en recente Uitspraken van het Gerechtshof te Amsterdam geven enig houvast: een rendement dat structureel en substantieel onder het fictieve rendementspercentage dat de Belastingdienst hanteert, ligt, kan als disproportioneel worden beschouwd. In die gevallen ontstaat er strijdigheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verlichting vermogensrendementsheffing

De Federatie ziet naast het verlagen van normwaarden ook andere mogelijkheden om de belastingdruk op verpacht bezit te matigen. Het toepassen van de leegwaarde ratio zoals die in de sociale huursector geldt, is een optie. Tot op heden voelt het ministerie van Financiën daar niet voor. We gaan hierover opnieuw het gesprek aan.