Federatie Particulier Grondbezit

Schouten verdeelt €250 miljoen voor natuur

February 26, 2020 by FPG

In de Kamerbrief "Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur" van 19 februari schrijft minister Schouten wat ze gaat doen met de eerder gereserveerde €250 miljoen voor natuur. Deze stikstofbrief over natuur volgt op de Kamerbrief van 7 februari over landbouwmaatregelen binnen het stikstofdossier.

Van €250 miljoen komt de helft beschikbaar voor een natuurbank. Met dit geld kan compensatienatuur worden aangelegd, ter compensatie van projecten van het Rijk en waterschappen die een groot openbaar belang vertegenwoordigen.

Voor de andere €125 miljoen kunnen terreinbeheerders natuurherstel en -verbeteringen uitvoeren om instandhoudingsdoelstellingen te halen. Via een regeling kunnen zij, in samenspraak met provincies, middelen aanvragen voor kortetermijnmaatregelen die bijdragen aan het verminderen van de stikstofgevoeligheid van de natuur.

Ook particulieren

FPG heeft verschillende malen gesproken met LNV over de gereserveerde budgetten. FPG heeft daarbij ook concrete suggesties voor besteding van die middelen aangeleverd, onder andere gebaseerd op het manifest klimaatrobuuste landgoederen (hier).

In de brief valt op dat steeds wordt gesproken over terreinbeherende organisaties, zowel bij de regeling als bijhet overleg over die regelingen. We weten dat LNV ook particulieren wil bereiken en FPG actief betrekt bij het overleg over de regelingen. We hebben in een eerste reactie op de brief gevraagd dit in de toelichting ook te duiden. Voor FPG is dit van groot belang in het kader van eigendomsrecht en de mogelijkheid van zelfrealisatie.

Herijking langetermijnnatuurbeleid

Naast de kortetermijnmaatregelen, studeert het kabinet op een herijking van het langetermijnnatuurbeleid. Dit gebeurt onder de noemer "Aanpak natuurherstel en -verbetering", samen met de provincies. Ook het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) bezint zich daarop, in het kader van het langetermijnadvies waarmee ze in mei komt.

Naast de stikstofcrisis is voor het kabinet ook de kritiek van Brussel op de voortgang in de gunstige staat van instandhouding (Vogel- en Habitatrichtlijn) aanleiding voor die herijking. In haar Kamerbrief van 16 december kondigde het kabinet daarom voor volgend jaar een Programma Natuur aan. Daarin wordt een nog nader te bepalen meerjarig budget voor natuurinvesteringen opgenomen, in aanvulling op de extra €250 miljoen waartoe het kabinet in oktober besloot.

Eerder heeft het kabinet een 100% doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in 2050 als doel gesteld voor haar langetermijnbeleid. In de Kamerbrief van 19 februari schrijft Schouten dat het kabinet een robuust en realistisch natuurbeleid voor ogen heeft. Robuust, door het creëren van condities waardoor de natuur tegen een stootje kan. En realistisch, door scherp te blijven kijken of natuurdoelen wel haalbaar zijn en of de regels daar wel bij passen. In overleg met provincies, die verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid, wil het kabinet hieraan invulling geven.

Respect voor eigendom

In onze gesprekken met het Rijk en de gezamenlijke provincies over het bewuste Programma Natuur, benadrukken wij consequent de noodzaak van een nuchter natuurbeleid en het belang van ruimte voor particulier initiatief, zelfrealisatie en respect voor eigendom daarbij. Ook wijzen we systematisch op de kans die het Landgoedmodel biedt bij het combineren van oplossingen voor de grote opgaven waarvoor Nederland staat (woningbouw, energie, klimaat en meer grondgebonden landbouw). Die opgaven zorgen voor een enorme gronddruk in Nederland en maken een combinatie van oplossingen steeds relevanter (zie ook onze reactie op de Nationale Omgevingsvisie, hier).

Meer lezen