Federatie Particulier Grondbezit

Aanvullingswet Natuur ongeschonden door Kamer

March 19, 2020 by FPG

In een reactie aan de Eerste Kamer geeft de minister van LNV, 

Update 19-03-2020: Minister stuurt nadere reactie met beantwoording vragen naar de Eerste Kamer;

In een reactie aan de Eerste Kamer geeft de minister van LNV, mede namens de minister voor Milieu en Wonen, antwoord op gestelde vragen en opmerkingen over de voorstellen voor de Aanvullingswet natuur en het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. In haar beantwoording gaat zij in op gestelde vragen over o.a.: de verhouding van de wetgeving/beleid tot het Natuurnetwerk en Natura-2000 gebieden; aanwezige afwegingsruimte van overheden; beleidsneutraal omzetten van de huidige wet; houtopstanden; etc.

De vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving in de Eerste Kamer spraken hierover op 21 februari 2020.

Voor dit moment resulteert dit verder niet tot aanpassingen in de voorstellen. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vindt plaats op een nog nader te bepalen tijdstip.

05-07-2019

Op donderdag 4 juli stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend over de aanvullingswet Natuur. Weinig van de ingediende moties haalden het einde. De huidige Wet natuurbescherming wordt daarmee vrij ongeschonden overgezet naar de Omgevingswet.

(E)moties over jacht

Dat jacht, beheer en schadebestrijding onderdeel uitmaken van de aanvullingswet was aanleiding voor een aantal partijen om een fiks aantal moties tegen jacht in te dienen. Geen daarvan haalde een meerderheid.

Wel werd een motie van Maurits von Martels (CDA) aangenomen. Von Martels is sinds kort de woordvoerder natuur van CDA. Zijn motie, ingediend samen met VVD en SGP, vraagt om onderzoek naar een eenvoudiger systeem ter voorkoming van faunaschade.

Een motie ingediend door Anne Weverling (VVD) met het verzoek na te gaan welke maatregelen kunnen bijdragen aan een betere preventie en wildschadereductie (denk aan bijvoorbeeld uitbreiding van de wildlijst) haalde geen meerderheid.

Een amendement van D66 en ChristenUnie om het beschermingsregime voor het Natuurnetwerk Nederland strakker te borgen in de Omgevingswet haalde evenmin een meerderheid.

De moties (allen hier op een rij) kwamen voort uit het Kamerdebat op 25 juni met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en minister Schouten (LNV). Daarbij had een drietal punten speciale aandacht van FPG, waarbij we in wisselende coalities optrokken. Meer over de inzet van FPG vindt u hier.

Beschermingsregime Natuurnetwerk Nederland

Tijdens het Kamerdebat op 25 juni spraken diverse partijen hun zorg uit over de bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk en de voortgang van de realisatie. D66 en CU kwamen, mede met het oog daarop, samen met een amendement om kwaliteit van natuur beter te borgen in de Omgevingswet (hier). Dit wilden ze door “verankeren van de gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen”. De minister verzekerde op haar beurt dat het beschermingsregime met de aanvullingswet niet verandert. Het amendement vond daarop geen meerderheid. Verwacht wordt dat het punt opnieuw aan de orde zal komen bij de behandeling in de Eerste Kamer.

FPG had eerder zorg dat het Kabinet met de aanvullingswet de regels voor natuurcompensatie zo wilde aanscherpen dat deze volstrekt onuitvoerbaar zouden worden. Deze zorg van FPG, tezamen met Recron en LTO, vond twee jaar terug gehoor bij de Eerste Kamer (zie hier).

Jacht & wildbeheer

In aanloop naar de behandeling van de aanvullingswet Natuur presenteerde de Koninklijke Jagersvereniging, gesteund door LTO en FPG, een position paper over uitbreiding van de landelijke wildlijst. De aanleiding hiervoor zijn onder meer de zeer hoge schadebedragen die inmiddels jaarlijks worden uitgekeerd. Daarbij komt dat de bureaucratische en complexe regelgeving de uitvoering van het wildbeheer in de praktijk zeer bemoeilijkt. Zie onze eerdere berichtgeving hier. In het debat bleek jacht en wildbeheer opnieuw een emotioneel twistpunt tussen voor- en tegenstanders. Zie hiervoor ook het verslag van de Jagersvereniging (hier).

Kapvergunningen

Met de aanvullingswet vallen nu ook de rijksregels op het vlak van het vellen en beheren van houtopstanden onder de Omgevingswet. Gemeenten kunnen daarmee buiten de bebouwde kom geen eigen regels stellen, behoudens uitzonderingen. Toch gebeurt dit nog regelmatig. In VBNE-verband is gevraagd de aanvullingswet hierop aan te scherpen. Het kabinet achtte dit niet nodig, maar zei wel toe hierover het gesprek aan te gaan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (zie VBNE-site). Hierdoor kreeg dit onderwerp minder aandacht tijdens het vervolgdebat.