Federatie Particulier Grondbezit

LTO wil gespreide betaling pachtsom

April 16, 2020 by FPG
Tags:

LTO Nederland heeft het kabinet verzocht pachters van rijksgronden en -vastgoed een gespreide betaling van de pachtsom aan te bieden. LTO vraagt een gespreide betaling van de pachtsom over drie à vier jaar. Het kabinet is verzocht te bevorderen dat dit verzoek ook door provincies en gemeenten wordt overgenomen.

Als de overheid gevolg geeft aan dit verzoek, “dan zou het een mooi gebaar en een uitgestoken hand zijn van private verpachters als ook zij een gespreide betaling van de pachtsom aan pachters aanbieden”, aldus LTO (hier). LTO heeft FPG en de terreinbeherende organisaties ook schriftelijk van haar verzoek op de hoogte gebracht.

Reactie FPG

FPG zal het verzoek bespreken in het FPG-bestuur. FPG tekent daarbij aan dat voor een belangrijk deel van de pachtbetalingen geldt dat deze pas later in het jaar aan de orde zijn. Ook brengen we graag de economische noodmaatregelen van het kabinet voor de korte termijn onder de aandacht. FPG gaat verder niet over het individueel eigendom. Het maken van individuele afspraken is dan ook een zaak tussen pachter en verpachters. FPG vraagt daarbij begrip dat ook verpachters te maken hebben met vaste lasten en financiële verplichtingen. Door de achtereenvolgende verlagingen van de pachtnormen staat het pachtsysteem nu al ernstig onder druk. Particuliere verpachters hebben daarnaast te maken met een belastingplicht die bij langdurige pachtcontracten hoger ligt dan het van overheidswege bepaalde directe rendement (zie ook hier).

Update 20 april 2020

Inmiddels heeft in navolging van LTO ook de Bond voor Landpachters (BLHB) zich over het onderwerp gebogen. BLHB communiceerde daarover het volgende: "We denken als BLHB dat voor elke pachter maatwerk nodig is. De verschillen zijn te groot om één maatregel voor te stellen. Mogelijke oplossingen zijn uitstel of een regeling voor de pachtprijsbetaling, geen pachtprijsverhogingen doorvoeren of zelfs (gedeeltelijk) kwijtschelden van de pachtprijs."