Federatie Particulier Grondbezit

Terugblik ledenbijeenkomst: hoe kunnen we klimaatmaatregelen in bos en natuur financieren?

February 23, 2021 by FPG
Tags:

In de klimaatdiscussie gaat het vooral over ambities en iets minder over middelen. FPG pakte daarom zelf de handschoen op en deed onderzoek: hoe kunnen we klimaatmaatregelen in bos en natuur financieren? Tijdens een digitale FPG-bijeenkomst op 12 februari bespraken we de (on)mogelijkheden met onze leden.

Leent het bestaande SNL-systeem zich voor een klimaatpakket?  Met die concrete vraag gingen FPG en Bosgroepen vorig jaar aan de slag. De conclusie: SNL is in veel gevallen niet geschikt, want klimaatmaatregelen hebben vaak een eenmalig/kortlopend karakter. Het projectmatige SKNL past daarentegen wel.

Nu is het zaak die kans werkelijkheid te maken. Verder is het voor FPG van belang dat meer geld vanuit de Bossenstrategie en klimaatfondsen ook particuliere initiatieven bereikt. Naast SNL en SKNL zijn bovendien andere financieringsvormen denkbaar. Tijdens een digitale bijeenkomst op 12 februari wisselden we met zo’n vijftig leden van gedachten.

Beeld vanuit praktijk

Na de aftrap, door FPG-directeur Berend Pastoor, vertelde FPG-lid Albert Schimmelpenninck hoe hij als particulier aankijkt tegen de noodzaak en de financiering van klimaatmaatregelen. Ook schetste hij de haakjes die hij daarbij ziet in de Bossenstrategie en bijbehorende beleidsagenda. Hij benadrukte het belang van houtproductie daarbij: actief beheer wordt met de huidige SNL ontmoedigd, maar actief beheer is van belang voor mooi bos, een gezonde bodem en meer biodiversiteit. Bos dat bovendien meer CO2 vastlegt en lokaal hout oplevert. Aangezien de bosexploitatie in het algemeen maar net kostendekkend is moeten de middelen voor de noodzakelijke revitalisering elders gevonden worden. Budget zou moeten komen vanuit het Klimaatakkoord dan wel de Bossenstrategie. Dat is nu helaas nog niet het geval, zo gaf Schimmelpenninck aan.

Van SKNL tot financiering uit de markt

Gijs Kuneman, directeur van Bosgroep Midden Nederland presenteerde de uitkomst van de verkenning van FPG en de Bosgroepen. Kuneman publiceerde daarover ook in de Landeigenaar van afgelopen december. Hierop gaf hij nu een nadere toelichting.

Daarbij liet hij andere opties dan SKNL niet onbesproken. Ook andere overheidsfinanciering zal op termijn voor klimaatmaatregelen beschikbaar komen, verwacht hij, maar onduidelijk is wanneer en hoeveel. Intussen tonen vooral bedrijven interesse in financiering van klimaatmaatregelen. Bedrijven doen dit nu nog in het kader van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deelnemers bleken wel te voelen voor een systeem van CO2-certificaten dat daarbij hoort. Eén van de deelnemers sprak ook over zijn positieve ervaring daarmee. Tegelijkertijd was er het besef dat de opbrengst van deze certificaten op dit moment niet de kosten van klimaatmaatregelen kan dekken. Een eigen bijdrage van de boseigenaar en/of overheidssteun voor bosrevitalisering blijft daarom nodig. 

Verschillende leden suggereerden tenslotte dat daarnaast nieuwe bebouwing samen kan gaan met een impuls voor groen. De meningen bleken verdeeld of dit via wettelijke regelingen moet worden geregeld. Particulieren zouden daaraan wel vorm kunnen geven. Daarbij werd uiteraard ook verwezen naar het Landgoedmodel. Op landgoederen worden al eeuwenlang functies duurzaam met elkaar gecombineerd en verbonden: economie, ecologie en wonen. (Zie ook onze brochure hier.)

Nieuwe energie voor een vervolg

Hoe gaan we verder? De resultaten van ons onderzoek zijn gedeeld met provincies, Rijk en TBO’s. Iedereen was van mening dat klimaatmaatregelen een goede plek vinden binnen SKNL. Overheden voelen zich richting elkaar echter nog niet geroepen dit verder vorm te geven. FPG wil verschillende sporen blijven bewandelen waarbij we, in prettige samenwerking met de Bosgroepen, hameren op extra overheidsmiddelen voor particulieren en zeker het marktspoor niet vergeten.

De presentaties van de bijeenkomst vindt u op de ledenschil van onze site en kunt u opvragen via fpg@grondbezit.nl

Komende bijeenkomsten

De FPG-ledenbijeenkomst werd georganiseerd in samenhang met een aantal andere ledenbijeenkomsten. De afgelopen weken vonden bijeenkomsten plaats over versneld natuurherstel (zie hier) en NSW. Ook voor de komende maanden is de agenda goed gevuld. We zien u ook graag op één van de volgende bijeenkomsten: