Federatie Particulier Grondbezit

Webinar: het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Graag laten we u bijpraten over het nieuwe GLB. Het betreft een webinar waarin we ook graag ophalen waar uw vragen en wensen voor verdieping van dit onderwerp liggen. Het delen van kennis en het ophalen van uw vragen vormt de basis. Daarom hebben we Andreas van der Vis, fiscaal juridisch adviseur bij Countus, gevraagd u mee te nemen in de materie.

De volgende zaken komen onder meer aan de orde

  • Ins & outs van het GLB
    • Wat zijn de veranderingen binnen het GLB?
  • Verpachter-pachter verhoudingen
  • Verhouding ecoregeling – ANLb
  • Samenhang maatregelenpakket 7e actieprogramma Nitraatlijn

 

Bij voldoende belangstelling en mogelijk dat dit webinar hier aanleiding voor geeft, volgt op korte termijn een informatiebijeenkomst op locatie.

U kunt zich vóór 19 april aanmelden bij Gerdi Bosch: fpg@grondbezit.nl

Deel met anderen