Federatie Particulier Grondbezit

FPG opnieuw naar ministerie over vermogensrendementsheffing

22 mei 2020 door FPG

Met het Belastingplan 2021 in aantocht, voert FPG het overleg met het

Met het Belastingplan 2021 in aantocht, voert FPG het overleg met het ministerie van Financiën over de vermogensrendementsheffing op. Ambtenaren van het ministerie werken momenteel aan het Belastingplan dat zoals gebruikelijk op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. In het overleg bespreken we onze voorstellen voor een oplossing van de buitensporige vermogensrendementsheffing voor verpacht bezit. Ook hebben we voorstellen ingebracht voor aanpassingen voor opstallen op NSW-landgoederen.

Voorstel voor oplossing verpachte grond

FPG waarschuwt dat onaangepaste vermogensrendementsheffing leidt tot failliet van regulier verpachte grond. FPG pleit daarom voor een specifieke waarderingsregel voor duurzaam regulier verpachte landbouwgrond. Hierbij wordt wel het forfait van 5,33% berekend over de grondslag. Echter dient hierbij de 2%-norm doorberekend te worden, die wordt gehanteerd bij het LNV-pachtprijzenbesluit. 

Dit resulteert in een belaste waarde van 37,5% van de vrije marktwaarde voor verpachte grond.

Een andere oplossing is dat er naast spaargeld en overige beleggingen een derde afzonderlijke vermogenscategorie wordt gevormd: duurzaam, regulier verpachte landbouwgrond. Voor deze categorie dient het forfaitaire inkomen gelijkgesteld te worden met de pachtnorm voor de grond in het betreffende belastingjaar.

Vrijstelling voor NSW-landgoederen

De kabinetsplannen voor de nieuwe vermogensrendementsheffing rekenen ook met een fictief rendement van 5,33% voor opstallen (anders dan het woonhuis) op particuliere landgoederen. Dit gaat alle redelijkheid te boven en valt nooit te realiseren. FPG bepleit daarom dat NSW-opstallen vrijgesteld moeten worden van dit fictieve rendement of belast worden met ten hoogste 0,09%, zoals spaarders.

Achtergrond

Grondeigenaren die vermogensrendementsheffing in box 3 betalen, worden door het huidige kabinet geacht vanaf 2022 een rendement te behalen van 5,33% (zie ook hier en hier). Voor de van overheidswege strikt gereguleerde pacht is die opbrengst uit normale bedrijfsvoering een illusie. Het wettelijk directe rendement is voor de overgereguleerde pachtvormen in het pachtbeleid gemaximeerd op 2%. Hier frustreren fiscaal beleid en landbouwbeleid elkaar.

Ook voor NSW-opstallen gaat de vermogensrendemenstheffing alle redelijkheid te boven en valt nooit te realiseren. Het beheer van landgoederen is gericht op continuïteit over generaties heen en het bijeenhouden van het landgoed dat landschap, cultuurhistorie en natuur beheert. Landgoederen en buitenplaatsen in Nederland zijn voor bijna 90% voor publiek opengesteld en voorzien in een grote maatschappelijke behoefte en leveren op die manier een grote bijdrage aan de samenleving. Eventuele inkomsten worden bovendien ingezet voor instandhouding en versterking van de natuur.

In geen verhouding tot werkelijk rendement

Uit onderzoek dat FPG heeft laten uitvoeren blijkt dat met de voorgestelde wijzigingen van het kabinet de vermogensrendementsheffing in maar liefst 35 van de 66 landbouwgebieden uit het pachtprijzenbesluit hoger zijn dan de bruto pachtopbrengst. En daarbij is nog niet eens rekening gehouden met de eigenaarslasten, zoals 50% van de waterschapslasten, landinrichtingsrente en beheerkosten.