Federatie Particulier Grondbezit

Noodpakket voor banen en economie (update 28-5-horeca, recreatie, monumenten)

25 mei 2020 door FPG
Labels:

Met de Corona-crisis wordt alles relatief. Onze samenleving komt nog net niet tot stilstand en de zorgen in menig gezin en bedrijf nemen toe. Vanwege de crisis kondigde het kabinet op 17 maart een eerste noodpakket aan voor banen en economie (hier). Sindsdien is deze regelmatig uitgebreid en aangepast. Meer daarover vindt u onderstaand. Op het ondernemersplein.kvk.nl - één antwoord van de overheid, zijn alle maatregelen samengebracht en leest u bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regele

Update 28-05: Verlenging en uitbreiding ondernemersregelingen, horeca en recreatie

Het kabinet heeft op 28 mei het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. Daarnaast is de regeling voor MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie en evenementen vernieuwd. Bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) kunnen ze een belastingvrije tegemoetkoming tot €50.000 ontvangen om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Dit is wel afhankelijk van de mate van omzetderving. Lees meer hier.

Update 27-05: Derde aanpassing NOW en aanvullende maatregelen cultuur en monumenten

Minister Koolmees heeft op 27 mei de Tweede Kamer de wijzigingsregeling NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) gestuurd. Dit is de derde maal dat de NOW is gewijzigd sinds haar inwerkingtreding. De Kamerbrief met de details vindt u hier.

Daarnaast heeft minister Van Engelshoven op 27 mei de Tweede Kamer geïnformeerd (hier) over de uitwerking van de aanvullende middelen voor de cultuursector. Deze aanvullende middelen van € 300 miljoen had zij op 15 april aangekondigd. Zoals eerder aangegeven gaat een bedrag van €153 miljoen naar door het Rijk (BIS) gesubsidieerde instellingen. Daarnaast zijn er leningen voor monumenten van €50 miljoen via Nationaal Restauratiefonds. Het betreft slechts leningen en moeten dus terugbetaald. Dat geldt ook voor de leningen, via weer een ander potje, om publieksgerichte producties, programma's, tentoonstellingen of projecten te ontwikkelen. Het kabinet stelt dat de leningen gecombineerd kunnen worden met andere maatregelen uit het generieke pakket. De brief van minister Van Engelshoven geeft daarvan wel een overzichtelijk beeld.

Update 16-04: Aanvullende ondersteuning culturele sector en monumenten

Op 15 april  maakte het kabinet bekend dat het  €300 miljoen additionele middelen toevoegt aan het bestaande instrumentarium voor de culturele sector. Onderdeel daarvan is verhogen van de leenfaciliteit voor monumenteneigenaren van opengestelde rijksmonumenten via het Nationaal Restauratie Fonds en het verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur + Ondernemen voor instellingen die privaat worden gefinancierd. Daarvoor moeten instellingen eerst een beroep hebben gedaan op de generieke maatregelen voor zover dat mogelijk is en eigen reserves aanspreken. Lees het persbericht van OCW hier.

Update 15-04: 650 miljoen voor agrarische sector

LNV komt de frietaardappelsector en de tuinbouwsector tegemoet voor geleden schade vanwege de acute vraaguitval. Voor de Kamerbrief met deze aanvullende maatregelen zie hier. Tevens heeft het Kabinet besloten om de provisiekosten regeling Borgstelling Landbouwkredieten te halveren.

Update 9-04: mogelijk uitstel vakantietoeslag

Op 9 april besprak het overleg van werkgevers en werknemers bij de CAO bos en natuur de impact van de coronacrisis. Vanuit de werkgevers/FPG is daarbij voorgesteld om - vanwege de uitzonderlijke omstandigheden – werkgevers de mogelijkheid te bieden, in afwijking van de CAO, de uitbetaling van vakantietoeslag uit te stellen tot uiterlijk december 2020. Het uitstel is eerder ook door andere partijen geopperd om de liquiditeit te waarborgen van bedrijven die niet voldoende hebben aan de noodsteun van het kabinet (zie hier). In het overleg van 9 april is afgesproken dat bedrijven die gebruik willen maken van het uitstel, daarover overleggen met FNV. Het FNV wil daarbij nagaan of er geen andere mogelijkheden zijn om de liquiditeit op peil te houden. Het contact met de FNV kan worden gelegd via FPG of onze vertegenwoordiger in het overleg (contactgegevens op te vragen bij ons secretariaat).

Update 8-04: noodmaatregel voorschot GLB-inkomenstoeslagen

De Europese Commissie heeft aanpassingen voorgesteld voor het betalen van voorschotten op betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het betreft een verhoging van 50% naar 70% van de standaardpercentages voor de voorschotbetalingen van de directe inkomenssteun en een verhoging van 75% naar 85% voor het Agrarisch Natuurbeheer (ANLb). De EU hanteert daarbij echter als datum 16 oktober. Het kabinet werkt daarom aan ook een nationale maatregel om boeren toch in juli te laten beschikken over de GLB-inkomenssteun.

Update 7-04: noodmaatregel TOGS ook voor sectoren kampeerterreinen, boerderijwinkels en monumentenzorg

Op 7 april maakte heb kabinet bekend (hier) dat de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) zo wordt aangepast dat de sectoren kampeerterreinen, boerderijwinkels en monumentenzorg (uitbating van monumentale panden) daar ook voor in aanmerking komen. De aangevulde lijst van SBI-codes van in aanmerking komende sectoren voor de TOGS vindt u hier. De financiële noodgift is nu ook beschikbaar voor monumentenzorg (hier), boerderijwinkels en plattelandstoerisme (hier). Deze maatregel is een tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrije gift van 4.000 euro voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Ook kondigde het kabinet aan dat ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, dit kunnen voorleggen aan de RVO.

1 april 2020: Noodpakket voor banen en economie

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat er geld in de bedrijven blijft. 

Specifiek voor werkgevers in de agrarische sector is er ook de door het Collandfonds gefinancierde werkgeverslijn.nl. Over veilig werken heeft Stigas informatie voor ondernemers en werknemers op haar site geplaatst. Voor meer algemene vragen is er uiteraard ook de website van  het RIVM

Boerenbusiness.nl publiceerde een video-masterclass van Lubbert van Dellen over de noodmaatregelen van het kabinet. Van Dellen neemt in deze masterclass de regelingen uit het noodpakket van het kabinet door: op welke regelingen kan aanspraak gemaakt  en wat is daar voor nodig? Van Dellen, agrarisch directeur van Accon avm, presenteerde eerder voor FPG, tijdens een ledenbijeenkomst en in De Landeigenaar, op heldere wijze de juridische gevolgen van de stikstofmaatregelen voor grondeigenaren. Hier vindt u de masterclass. 

We zitten in een tijd met veel onzekerheden waarin we meer dan ooit naar elkaar moeten omzien. Ook daarvoor is een vereniging. Aan leden in de knel vragen we niet te aarzelen om contact met ons op te nemen (zie hier onze contactgegevens).

20200528-noodpakket-2.0_verlenging