Federatie Particulier Grondbezit

AO Natuur: Natuurnetwerk Nederland loopt achter

2 juli 2020 door FPG

De gezamenlijke provincies hebben aan de Tweede Kamer laten

De gezamenlijke provincies hebben aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de doelstellingen voor het Natuurnetwerk Nederland niet gaan halen. Deze boodschap domineerde het Algemeen Overleg Natuur op 22 juni. De inhoud van die boodschap verrast niet, nieuw is dat Provincies het openlijk erkennen. Dat ze vergaten minister Schouten hierover te informeren leidde tot een stevige uitval van de minister richting Provincies. De minister zag hierin bovendien bevestiging dat meer nationale regie nodig is.

Tijdens het halfjaarlijkse Algemeen Overleg Natuur overheerste de discussie over het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De week voor het Algemeen Overleg vonden al afzonderlijke Kamerdebatten plaats over bossenstrategie (hier) en rapport van het adviescollege Stikstof (hier). Deze zaken komen samen in het Programma Natuur waaraan het ministerie samen met de provincies werkt.

Programma Natuur van 3 mld.

Rijk en Provincies werken samen aan een programma Natuur voor de komende tien jaar. Met dit Programma wordt vastgelegd hoe het extra budget voor Natuur wordt besteed . Het Kabinet stelde hiervoor 3 mld. beschikbaar als onderdeel van haar stikstofbeleid (zie hier ons eerdere bericht daarover).

Provincies willen een deel van dit geld inzetten voor hun huidige opgave terwijl het Rijk het vooral in wil zetten voor aanvullende maatregelen om de stikstofcrisis te tackelen. Door de discussie tussen Rijk en Provincies hierover stagneert ook de besteding van het extra geld voor natuurherstel in het lopende jaar. De discussie vergt ook veel tijd en aandacht van FPG.

2 * 125 miljoen

Voor het lopende jaar heeft het kabinet €250 miljoen beschikbaar gesteld (hier) voor versnelde natuurverbetering .FPG is van mening dat ook particuliere eigenaren betrokken moeten worden bij de besteding van extra budget voor natuurherstel. FPG heeft met oog daarop deelgenomen aan de uitvraag van het ministerie van LNV naar mogelijke voorstellen voor dat budget (klik hier).

De besteding van het budget lijkt echter nu al te verzanden in stroperigheid. Naar het lijkt heeft het Rijk daarbij wel goed oog voor de belangen van particulieren, dat geldt niet voor alle provincies. Op 29 juli organiseert FPG een werkbezoek over het onderwerp voor de top van de Directie Natuur van het ministerie.

Minister Schouten woedend over werkwijze provincies

Minister Schouten werd tijdens het debat overvallen door het bericht van de Provincies dat zij niet op koers liggen om de NNN-doelen voor 2027 te halen. Dat Provincies (via IPO) Kamerleden informeerden, maar niet de minister was tegen het zere been. De realisatie van het NNN is een taak die bij de provincies is belegd maar uiteindelijk is minister Schouten verantwoordelijk voor het realiseren van het volledige NNN. Uiterlijk in 2027 dient er 80.000 hectare nieuwe natuur gerealiseerd te zijn.  De provincies brengen de minister hierover periodiek op de hoogte van de vorderingen. Doordat de provincies nu direct de Kamer informeren wordt minister Schouten gepasseerd.

Overige Onderwerpen AO Natuur

Naast de realisatie van het NNN en het Programma Natuur, stelden Kamerleden verschillende zaken aan de orde. In het bijzonder viel daarbij het pleidooi op van CDA-Kamerlid Maurits von Martels voor een heroverweging van Natura 2000: ‘’We gaan te star om met Natura 2000, we werken te strikt naar de letter van de wet in plaats van in de geest van de wet, keurmerk Natura 2000 is te rigide. Zelfs de commissie Remkes is in de Natura 2000-fuik gezwommen door de kritische depositiewaarde de verabsoluteren. Herijking is nodig’’. FPG is het eens met deze constatering en is kritisch op de wettelijke verankering van de kritische depositiewaarde (klik hier). Verstandiger lijkt het FPG de Kritische Depositie Waarden eerst eens op hun realiteitszin te beoordelen

Ook is er aandacht voor de wolf. Zo vroeg Arne Weverling van de VVD of de hervestiging van de wolf kan leiden tot het aanwijzen van nieuwe Natura 2000 gebieden. Minister Schouten gaf hierbij aan dat het aanwijzen van Natura 2000-gebieden alleen ter sprake komt wanneer de bestaande gebieden onvoldoende blijken voor de wolvenpopulatie. Op dit moment, zo geeft de minister aan, is hier geen sprake van en lijkt dit onwaarschijnlijk. Dit antwoord baart FPG zorgen en biedt onvoldoende garanties voor de toekomst. FPG stelt dat Nederland allerminst gebaat is bij de aanwijzing van nog meer Natura 2000-gebieden. De huidige stikstofcrisis maakt duidelijk dat we hier niet te licht over moeten denken.