Federatie Particulier Grondbezit

Wel begrip maar geen budget voor groene handhaving

14 augustus 2020 door FPG

In coronatijd is weer heel duidelijk geworden hoe belangrijk toezicht 

In coronatijd is weer heel duidelijk geworden hoe belangrijk toezicht en handhaving is op natuurterreinen en het buitengebied. FPG constateert echter dat er opnieuw weinig beweging zit in de uitvoering van het plan van aanpak versterking toezicht en handhaving buitengebied. Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde kamerbrief over de voortgang van het plan van aanpak (klik hier voor de kamerbrief). FPG en Natuurmonumenten gingen hierover mede namens de andere terreinbeheerders, KNJV en SN in gesprek met minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Terwijl er in de kantlijn goede stappen worden gezet, blijft het belangrijkste dat het capaciteitsvraagstuk ook na ons gesprek onopgelost.

Minister Grapperhaus glashelder over budget

Tijdens het gesprek van FPG-voorzitter Roel Robbertsen met minister Grapperhaus benadrukten FPG en Natuurmonumenten het belang van extra capaciteit voor groene handhaving in het buitengebied. De minister toonde zich tijdens het gesprek begripvol en hij erkent de capaciteitsproblemen. Echter, over de mogelijkheid voor extra financiering of extra capaciteit was hij helaas duidelijk, daar ligt momenteel niet zijn prioriteit. Dit heeft mede te maken met grote investeringen bij de politie, waar ook een capaciteitsprobleem speelt.

De minister gaf wel aan de komende tijd serieus werk te maken van de verbetering van de samenwerking met de politie. FPG erkent het belang van een betere samenwerking maar benadrukt dat dit dweilen met de kraan open is zolang het capaciteitsprobleem onopgelost blijft.

Na ons gesprek moeten we concluderen dat de broodnodige investeringen er in de huidige kabinetsperiode niet inzitten. FPG blijft zich hier echter hard voor maken. FPG is van mening dat het niet zo kan zijn dat eigenaren opdraaien voor handhaving van openbare orde en veiligheid. Groene handhaving is dan ook één van de speerpunten van FPG richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 (klik hier voor het FPG verkiezingspamflet).

Rapport toezicht en handhaving onderstreept belang SNL-toezichtbijdrage

Een positievere ontwikkeling hierbij is de publicatie van het rapport ‘’Verbeteren van toezicht en handhaving in natuurgebieden’’. Dit rapport is opgesteld door BIJ12 en aangenomen door de gedeputeerden van de twaalf provincies. (klik hier voor het rapport)

In het rapport wordt het belang van de SNL-toezichtbijdrage opnieuw duidelijk onderstreept. Ook worden de verantwoordelijkheden van de terreineigenaar duidelijk afgebakend. Het gaat hierbij nadrukkelijk om toezicht op het naleven van de toegangsvoorwaarde. Dit staat volledig los van boa-inzet of handhaving op zwaardere zaken en delicten. FPG hecht veel waarde aan dit onderscheid en is blij dat de provincies dit met dit rapport opnieuw expliciet erkennen. In bijlage 3 bij het rapport wordt dit onderscheid ook goed uitgewerkt. .

Op dit moment wordt de SNL-toezichtbijdrage nog niet in alle provincies uitbetaald. Onze provinciale verenigingen zijn zeer actief in de lobby hieromtrent. Dit rapport wijst achterblijvende provincies wederom op het belang van de toezichtbijdrage en hun verantwoordelijkheid om de bij BIJ12 gemaakte afspraken na te komen.