Federatie Particulier Grondbezit

Stijging normwaarden verhoogt fiscale druk verpachters, FPG onderzoekt juridische stappen

15 januari 2021 door FPG
Labels:

De belastingdienst heeft vandaag de normwaarden verpacht bezit in box 3 voor het belastingjaar 2020 gepresenteerd. In 47 van 65 landbouwgebieden zijn deze normwaarden verhoogd (klik hier voor publicatie). De belastingdruk voor particuliere verpachters wordt hierdoor opnieuw verzwaard. FPG heeft de afgelopen jaren constant concrete oplossingen aangedragen voor deze problematiek, vooralsnog zonder resultaat zo moeten we constateren. Om verlichting te bieden aan de oneerlijke vermogensrendementsheffing verkent FPG juridische stappen.

Verpachters zitten klem in kafkaësk beleidsdoolhof

De systematiek voor de vermogensrendementsheffing loopt op vrijwel elk onderdeel volstrekt spaak. De waardering van de landbouwgronden is leidend voor de bepaling van het fictieve rendement waarover belasting betaald wordt. Voor deze waardering wordt gekeken naar de actuele grondprijs. De pachtnormen en daarmee de hoogte van het directe rendement wordt echter niet gebaseerd op de grondprijs maar op de gemiddelde bedrijfsresultaten van de agrarische sector. Waar de waardering van landbouwgrond elk jaar voor de meeste gebieden verhoogd wordt, zitten de pachtnormen al jaren in een dalende trend. Hiermee staan de pachtnormen steeds verder af van de ontwikkelingen op de grondmarkt. Verandering is dan ook onontkoombaar wil het pachtinstrument een toekomst houden.

Kabinet laat oplossingen links liggen, FPG onderzoekt juridische stappen

In het coalitieakkoord van 2017 gaf het kabinet zichzelf de opdracht de box 3 heffing dusdanig aan te passen zodat het fictief rendement zou verdwijnen. In de plaats daarvan zou het werkelijk rendement leidend moeten worden bij de belastingheffing.

Vandaag is het kabinet ten val gekomen, nota bene door problemen bij de belastingdienst. Dit is dan ook het moment dat de balans opgemaakt kan worden en moeten we constateren dat het kabinet enkel oog heeft gehad voor spaarders en verder geen steek verder is gekomen.

Eerder werd FPG geconfronteerd met het tussentijds vertrek van Staatssecretaris Snel. Dat betekende dat we de lobby opnieuw moesten starten bij Staatssecretaris Vijlbrief. Ook bij Vijlbrief heeft FPG heeft doorgaand aandacht gevraag voor de oneerlijke belastingdruk op particuliere verpachters. Hierbij hebben we de staatssecretaris concrete oplossingen op een presenteerblaadje aangereikt (klik hier). Hier is echter niets mee gedaan. Na de ontwikkelingen van vandaag moeten we concluderen dat de politieke weg voorlopig geen soelaas zal bieden. FPG ziet zich dan ook genoodzaakt om juridische stappen te onderzoeken. Dit doen wij graag in samenwerking met onze leden en roepen leden die hierover mee willen denken op zich te melden via FPG@grondbezit.nl.

FPG blijft onverminderd kritisch op verhoging normwaarde

In 2019 verhoogde de belastingdienst de normwaarde in verpachte staat van 50% naar 60%. Deze verhoging heeft grote gevolgen voor de belastingdruk op particulier verpachters. FPG is zeer kritisch op het onderzoek waarop de Belastingdienst dit besluit baseert. Aanvankelijk wist FPG met haar kritiek de verhoging van de verhoging van de normwaarde nog tegen te houden maar vorig jaar werd deze alsnog doorgevoerd.

Ook afgelopen december voerde FPG nog een stevig gesprek met de Belasting over de waardering van de landbouwgronden. Met cijfermatige onderbouwing heeft FPG zich ook dit jaar weer fel gekant tegen de hoge normwaarde. FPG moet echter constateren dat dit niet tot gewenste resultaat heeft geleid.

Lage pachtnormen vormen kern van het probleem

De schoen van de vermogensrendementsheffing knelt op vrijwel alle punten. FPG realiseert zich echter dat de kern van het probleem zit bij het zeer beperkte directe rendement, met andere woorden: de pachtnormen. Dit zijn de maximale pachtprijzen voor reguliere pachtcontracten die gelden in de verschillende pachtprijsgebieden. Deze gaan al jaren structureel naar beneden waardoor er steeds meer spanning komt te staan op het directe rendement van de verpachter.

Hiermee raakt de kwestie van de vermogensrendementsheffing direct aan het pachtdossier, waar het FPG ook zeer actief op is. FPG heeft zich zeer sterk gemaakt voor een herziening van het huidige pachtstelsel (klik hier). FPG had goede hoop dat in de aangekondigde kamerbrief over de herziening van het pachtbeleid minister Schouten meer ruimte zou laten voor langjarige afspraken waarbij pachters en verpachters samen de pachtduur en -prijs overeen konden komen. Door de val het kabinet is de kans groot dat ook deze kamerbrief op de lange termijn wordt geschoven.

Bij belastingaangifte afwijken van normen

FPG wijst erop dat door een goede onderbouwing kan worden afgeweken van de normwaarden. De Belastingdienst moet immers de waarde vaststellen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden. Een door een deskundige opgesteld taxatierapport helpt daarbij. Mocht de Belastingdienst niet akkoord gaan met de aangifte, dan kan een bezwaarschrift worden ingediend. Zie daarover ook ons eerder bericht 'Geef lagere normwaarden op