Federatie Particulier Grondbezit

Vrijheid in bosbeheer ter discussie in Kamerdebat Natuur

12 februari 2021 door FPG
Labels:

In het jaarlijks Kamerdebat over natuur is de vrijheid in beheer van de eigenaar een centraal discussiepunt. Ook is er aandacht voor gelijkberechtiging. Het debat zou in de vorm van een Algemeen Overleg van de natuurwoordvoerders met de minister worden gevoerd op maandag 8 februari. Vanwege de sneeuw is het evenwel omgezet in een schriftelijk overleg. Kamerleden hebben hun vragen en reacties inmiddels schriftelijk ingediend, de antwoorden van de minister volgen voor 1 maart. Zodra de beantwoording gepubliceerd is zal FPG een update schrijven op dit artikel.

Heet hangijzer is momenteel de discussie rondom vlaktekap. Deze discussie is inmiddels sterk gepolitiseerd. Voor FPG staat hierbij vast dat als die professionele ruimte niet wordt geboden, dat niet erg stimulerend werkt voor eigenaren om extra bos aan te planten. FPG vraagt hiervoor steeds aandacht bij LNV en Kamer, ook in aanloop naar dit debat.

Bossenstrategie: discussie over vlaktekap

Tijdens de totstandkoming van de bossenstrategie werd er al een hevige discussie gevoerd over de manier waarop het bosbeheer vormgegeven moet worden. Deze discussie heeft zich in de afgelopen maanden toegespitst op vlaktekap. In opdracht van minister Schouten hebben Jan den Ouden en Frits Mohren van de Wageningen Universiteit hier onderzoek naar verricht.

De conclusie van dit onderzoek is dat vlaktekap jaarlijks in slechts 0,1% tot 0,2% van het bosareaal wordt toegepast. Het Nederlands bosbeheer is volgens de onderzoekers kleinschaliger geworden met de nadruk op meervoudige functievervulling, mengen van soorten en behoud van gevarieerde bosstructuur. Kleinschalige vlaktekap past hier volgens het rapport goed in.

De Stichting NatuurAlert heeft, onder leiding van de heren Jaap Kuper en Frits van Beusekom, een eigen onderzoek uit laten voeren waarin een hele andere conclusie wordt getrokken. In dit onderzoek, geschreven door o.a. Rudy Rabbinge, wordt gesteld dat alle vormen van vlaktekap negatieve ecologische gevolgen hebben. Minister Schouten is echter duidelijk over de resultaten van dit rapport. Het rapport gaat volgens de minister uit van internationale onderzoeken waarin gekeken wordt naar kapvlakten van tientallen hectare groot. Dit gaat volstrekt voorbij aan het kleinschalige karakter van het Nederlandse bosbeheer.

Dat deze discussie ook politiek enorm leeft, blijkt uit de schriftelijke vragen. Zo wijdt de PVDA bijna haar hele inbreng aan deze discussie en laten zij andere punten volledig onbesproken. Hierbij schaart de PVDA zich nadrukkelijk achter de conclusies van NatuurAlert. Saillant detail hierbij is overigens dat de hoofdonderzoeker van het onderzoek van NatuurAlert, de heer Rabbinge, jarenlang PVDA-senator was en kennelijk nog steeds zijn politieke invloed doet gelden.

Minister Schouten en CDA willen ruimte voor vakmanschap van de eigenaar

In deze discussie over vlaktekap is het standpunt van minister gelukkig helder. In haar Kamerbrief over de verschillende onderzoeken laat minister Schouten zien goed oog te hebben voor de kennis en expertise van de boseigenaren. Zij stelt hierover dat de Bossenstrategie een ambitieus kader neerzet voor het bosbeleid in de komende tien jaar. Binnen deze kaders wil de minister voldoende ruimte bieden aan bosbeheerders om de ambities, met behulp van eigen vakmanschap, in de praktijk te brengen.

Hierin wordt de minister in het schriftelijk overleg Natuur bijna woordelijk ondersteund door de CDA-Fractie, waarbinnen Kamerlid Maurits Von Martels dit dossier draagt. Het CDA stelt dat het essentieel is dat bosbeheerders op basis van het eigen vakmanschap het beheer vorm kunnen geven om zo de ambities van de Bossenstrategie in de praktijk te brengen.

FPG is zeer tevreden met de instelling van de minister en het CDA. Bij de gesprekken over de bossenstrategie heeft FPG steevast gehamerd om het belang van vrijheid in beheer voor de eigenaar (klik hier). FPG is van mening dat terreineigenaren het bosbeheer juist naar eigen kennis en expertise, en met oog specifieke omstandigheden in moeten kunnen vullen. Dit valt voor FPG onder respect voor eigendom.

FPG heeft daarom een open brief van Frits Mohren, Simon Klingen en Jan den Ouden medeondertekend. Hierin vragen zij aandacht voor het ongenuanceerde beeld dat geschetst wordt over het Nederlandse bosbeheer.

Ook aandacht voor gelijkberechtiging bij Programma Natuur

In het debat wordt ook de nodige aandacht besteed aan het onlangs gepubliceerde Programma Natuur (klik hier). De CDA-Fractie vraagt Minister Schouten of bij de subsidieverlening voor natuurherstel alle partijen gelijke kansen krijgen. Zij vragen hierbij concreet of particuliere eigenaren en hun organisaties zoals FPG, BoerenNatuur en LTO voldoende zijn betrokken bij de inventarisatie van de voorstellen voor Programma Natuur. FPG is blij met de aandacht die het CDA hiermee vraagt voor gelijkberechting.

FPG heeft hierover bij IPO en LNV eerder al te kennen gegeven dat bij de provinciale inventarisaties geen enkel voorschot mag worden genomen op de uiteindelijke toekenning van de middelen. Die toekenning zal namelijk in het kader van gelijkberechtiging middels een open, objectief en transparant proces moeten worden vormgegeven. Dit met gelijke kansen voor terreinbeherende organisaties en particulieren, bovendien is het recht op zelfrealisatie daarbij van wezenlijk belang, zo heeft FPG benadrukt. Het is goed dat hier nu ook in Kamer aandacht voor is.

Vervolg

De Tweede Kamer is vanaf komende week met verkiezingsreces. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor Kamerleden om nog te reageren op de antwoorden van de minister. Deze antwoorden moet de minister voor 1 maart aanleveren. Met oog op de verkiezingen heeft FPG verschillende Kamerleden geïnterviewd. De komende weken presenteren we interviews met Roelof Bisschop van de SGP(klik hier), Tjeerd de Groot van D66 (klik hier), Jaco Geurts van het CDA, Laura Bromet van GroenLinks, Aukje de Vries van de VVD en de kandidaat voor de ChristenUnie Carola Schouten. Ook nodigen we Kamerleden uit voor werkbezoeken, waarbij zeker ook gelijkberechtiging en bosbeheer aan de orde komen.

Update: PvdD willen verbod op jacht haas en konijn

Tijdens het allerlaatste Kamerdebat van de commissie Landbouw voor het verkiezingsreces is een motie aangenomen voor een verbod op de jacht van konijn en haas (klik hier). Hiermee werd de voorgaande discussie misbruikt door de Partij voor de Dieren, die de motie indienden. de draai die D66 maakte door de motie te steunen was doorslaggevend voor het slagen van de motie.  Het lijkt op een verkiezingsstunt maar FPG ziet zo'n verbod echter ook als inbreuk op het eigendomsrecht (klik hier). Het is aan het volgende kabinet om een oordeel te geven over de motie. Dit zal nog geruime tijd duren. FPG zal deze tijd ook gebruiken om haar standpunt kenbaar te maken.

Achtergrond

 • De FPG-inbreng voor de discussie over de bossenstrategie vindt u hier.
  Onze inbreng ten aanzien van het programma natuur vindt u hier.
 • Links naar genoemde kamerbrieven vindt u hier:
  Schriftelijk overleg Natuur (klik hier)
  Kamerbrief over ecologische effecten van vlaktekap (klik hier),
  Onderzoek naar de ecologische gevolgen van vlaktekap (klik hier)
  Onderzoek van NatuurAlert (klik hier).