Federatie Particulier Grondbezit

EU-voorstel 'Striktere natuurbescherming' maakt jacht en bosbeheer onmogelijk

19 februari 2021 door FPG
Labels:

FPG luidt samen met haar Europese koepelorganisatie ELO de noodklok over invulling van de EU biodiversiteitsstrategie. Die werd in juli 2020 gepresenteerd en nu achter de schermen uitgewerkt. Eurocommissaris Frans Timmermans maakt zich daar ook persoonlijk hard voor.

De Europese Commissie wil nu een 'striktere bescherming' van een deel van de bestaande natuurgronden, blijkt uit een eerste technische toelichting. Hierdoor worden belangrijke beheeractiviteiten als jacht en bosbeheer in die gebieden niet meer mogelijk. En dat voor opgeteld ongeveer 10% van alle gronden in een land. Dit betekent in de praktijk natuur met een groot hek eromheen. Voor particuliere eigenaren en beheerders is dat onwerkbaar en bovenal een grove inbreuk op het eigendomsrecht. Een overheid kan nooit toegang of beheer ontzeggen tot de grond van de eigenaar. FPG komt hier tegen in het geweer en trekt met ELO op om de  voorgestelde invulling door de Europese Commissie van tafel te krijgen. Het EU besluitvormingsproces is nog in volle gang, dus er is tijd om de voorgestelde invulling van tafel te krijgen. 

Noodklok en impact assessment

In een videoboodschap luidt de Secretaris Generaal van ELO, Thierry de l’Escaille, de noodklok. Hij roept op om ruimte te geven voor beheer en vakmanschap door grondeigenaren. Bij de formulering van beleidsdoelen is stimulerend beleid met vertrouwen in de eigenaar nodig. Hij pleit daarnaast ook voor een impact assessment van de op tafel liggende biodiversiteitsplannen om een goed publiek debat te kunnen voeren over de reikwijdte van de beoogde wetgeving en de benodigde financiële middelen. FPG steunt die oproep van harte. 

2021 02 19 EU voorstel

Zie hier het filmpje van de Secretaris-Generaal van onze Europese Koepel.

Externe werking gebieden

In de technische toelichting van de Europese Commissie wordt ook gemeld dat gebieden met “striktere bescherming” een minimale grootte moeten hebben. Als ze te klein zijn kunnen deze aangewezen gebieden worden aangevuld met bufferzones. Dit kan voor Nederland met z’n relatief kleine gebieden leiden tot extra externe werking en zelfs nog een groter gebied met deze “striktere bescherming”. FPG vraagt de Nederlandse overheid daarvoor te waken.

EU wil biodiversiteit verhogen

De Europese Commissie streeft in haar in juli gepresenteerde EU biodiversiteitsstrategie naar het verhogen van de biodiversiteit. Onderdeel daarvan is het streven naar aanwijzing van 30% (momenteel 26%) van het Europese grondgebied als natuur. Hierover stelde FPG al eerder dat zij het versterken van de biodiversiteit als een belangrijke opgave ziet. We zijn echter kritisch op de verregaande beschermingsdrang waarmee de Europese Commissie dit wil bereiken. Vooral in een dichtbevolkte delta als Nederland moet slim omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Een eendimensionale focus zet gebieden volledig op slot en gaat in tegen de gezamenlijke wens functies te combineren. Lees onze eerdere reactie op de EU biodiversiteitsstrategie hier.

Effectieve in plaats van striktere bescherming

Volgens ELO en FPG zijn gebieden niet gebaat bij strengere bescherming maar is eerder behoefte aan een effectieve bescherming. De benadering die de EU nu lijkt te willen hanteren, schaart duurzame bosactiviteiten als bosbouw, jacht, en visserij onder dezelfde noemer als gas- olie- en mineralenwinning. Dit is onterecht. Bosbouw, jacht en visserij, mits verstandig uitgevoerd, leveren juist een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, duurzaamheid en aan de economische instandhouding van het platteland. Er wordt in Brussel te snel naar de stok gegrepen.

Nederlandse invulling

FPG is tot nu positief over de reactie van het kabinet op de EU biodiversiteitsstrategie. Het kabinet stelde namelijk terecht in haar reactie dat de uitbreiding van de beschermde gebieden tot 30% van het grondgebied niet automatisch voor elke lidstaat kan gelden. En aanvullend: ''Het kabinet ziet het verder vergroten van het areaal Natura 2000-gebieden op land in Nederland niet als de gewenste oplossing voor het herstel van de biodiversiteit''. Hier is FPG het roerend mee eens. Ook wijst het kabinet in dit kader op de veelheid aan ruimtelijke opgaven die spelen. Inmiddels wordt echter wel duidelijk dat sommige politieke als wel maatschappelijke partijen in Nederland juist meer dan 30% voor de rekening wil nemen. FPG is hiertegen. Een dergelijke doelstelling zou voor Nederland compleet irreëel zijn.

Het eigendomsrecht

Jacht en bosbeheer zijn belangrijke instrumenten in het palet van beheersvormen van natuur. Een grondeigenaar kan hier niet zonder. En al helemaal niet in een klein land als Nederland met relatief kleine natuurgebieden. Beheren is in Nederland een noodzaak en vereist ruimte voor vakmanschap van beheerders en grondeigenaren. En belangrijker, de overheid kan niet zomaar het eigendomsrecht van particulieren inperken. FPG zal de Nederlandse overheid scherp houden op het bieden van maatwerk, realistische doelstellingen en voldoende financiële middelen bij de uitvoering.