Federatie Particulier Grondbezit

Gaat de EU afschot van wolven toestaan?

17 januari 2022 door FPG

Op maandag 10 januari 2022 heeft de landbouwcommissie van het Europese Parlement vergaderd over het beheer

Op maandag 10 januari 2022 heeft de landbouwcommissie van het Europese Parlement vergaderd over het beheer van de wolvenpopulatie. Op dit moment geniet de wolf de hoogste status van bescherming. Met de toegenomen populatie, nu zo’n 20.000 in de EU, neemt het aantal aanvallen op vee toe. Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer (CDA) pleitten voor verruiming van de beheersmaatregelen. Dit kan door de beschermde status van de wolf iets af te zwakken, en het dier te verplaatsen van Bijlage IV naar V van de habitatrichtlijn. Het succes van de bescherming is zo groot dat het tijd is voor een nieuwe afweging.

De wolvenpopulatie is zodanig gegroeid dat beheer noodzakelijk wordt en mogelijk is zonder het voortbestaan van de soort te bedreigen, is de redenatie. Annie Schreijer wees niet alleen op de problemen voor de veehouderij in Nederland maar ook op de effecten op natuurbeheer en biodiversiteit. Begrazing is bijvoorbeeld nodig om de heide te behouden. Ze verwees daarbij naar De Hoge Veluwe. Verder werd ook gewezen op de voorgenomen extensivering van de landbouw waarbij meer beweid zal worden wat vee kwetsbaarder maakt. De landbouwcommissie is grotendeels voor het verruimen van de beheer mogelijkheden. Er waren enkele tegengeluiden te horen, o.a. van de PvdD.

De FPG lobbyt al sinds de terugkeer van de wolf in Nederland voor de verruiming van de beheersmaatregelen: de mogelijkheid tot afschot en het instellen van nul-gebieden. Daarnaast pleiten wij voor 100% vergoeding van preventiemiddelen en schade die snel en soepel wordt afgehandeld. In 2021 zijn er twee studies verschenen over de wolf in Nederland, een ecologische en juridische. Daaruit blijkt dat er zelfs als de wolf de beschermde status houdt de mogelijkheid tot afschot en nul-gebieden bestaat. Verder heeft de FPG in 2021 bij de minister bepleit dat de staat van instandhouding van de wolf op Europees en niet op nationaal niveau beoordeeld moet worden.

De landbouwcommissie heeft herhaaldelijk verzocht of de milieucommissie mee wilde praten. De milieucommissie heeft daar geen gehoor aan gegeven, tot frustratie en teleurstelling van de landbouwcommissie. Er wordt nu gewerkt aan een resolutie die in maart in stemming zal worden gebracht in het Europese Parlement. Veel van de standpunten en voorstellen van FPG zullen terug te vinden zijn in deze resolutie. We houden U op de hoogte van de ontwikkelingen in dit belangrijke dossier.