Federatie Particulier Grondbezit

Nog geen witte rook Box 3, maar politieke druk groeit

21 november 2022 door FPG

Ondertussen is het Belastingplan 2023 in behandeling bij de Eerste Kamer. FPG heeft met verschillende tweede en eerste Kamerfracties contact gehad over de zorgen die er zijn. In de tweede Kamer zijn twee moties aangenomen op initiatief van de SGP en VVD die de positie van particuliere verpachters in Box 3 ondersteunen. FPG blijft benadrukken dat voor de aanstaande transitie in het landelijk gebied fiscale belemmeringen moeten worden weggenomen en pachtregelgeving aangepast. Dit is in lijn met de adviezen van Remkes in zijn rapport “Wat wel kan”.

Aangenomen relevantie moties verpachters

De twee moties die op 9 november zijn aangenomen ondersteunen een verandering in de box 3 ter verbetering van de positie van particuliere verpachters. Ten eerste is daar de motie over het meer realistisch vormgeven van de categorie “overige beleggingen” voor 1 mei 2023. Daarbij wordt aangedrongen op een realistisch rendementspercentage voor vermogensbestandsdelen waar een wettelijk maximum voor geldt. Daarnaast een vergelijkbare motie over het evalueren van de “overige beleggingen” en de noodzaak deze te verfijnen. En met een voorstel te komen voor het belastingplan waarbij werkelijk rendement beter benaderd wordt. Vermogen van verpachters wordt hier als voorbeeld genoemd. Tijdens de behandeling is overigens ook een motie aangenomen over het wegnemen van fiscale belemmeringen bij stoppersregelingen. Dit is ook in lijn met de aanbevelingen van Remkes.

 

Geen oneigenlijk gebruik NSW en BOR

De eerdere zorgen rondom de aangekondigde onderzoeken in het Belastingplan naar het oneigenlijk gebruik van de BOR en NSW zijn voor FPG verminderd. Deze afnemende zorg is gevolg van de gesprekken met de Tweede Kamer en het ministerie. De verwachting vanuit FPG is niet dat dit leidt tot aanpassingen in de wetgeving en geen gevolgen heeft voor de landbouwsector en onze leden met een NSW-status. Natuurlijk houdt de FPG deze discussie in de gaten.

 

Beantwoording Staatssecretaris situatie verpacht bezit

In de beantwoording op het Belastingplan 2023 is Staatssecretaris van Rij specifiek ingegaan op de situatie van particuliere verpachters. Waar verschillende Kamerleden opriepen te kijken naar de mogelijkheden voor leniging van de fiscale druk voor deze groep. Dit als gevolg van te hoge forfaitaire en onrealiseerbare percentages voor verpachte gronden. Hij antwoordde onder andere op de normwaarde voor verpachte grond in relatie tot de belastingheffing het volgende: “De normwaarden in de publicatie zijn per landbouwgebied afgeleid van de agrarische grondprijsmonitor van het Kadaster. Op basis daarvan stelt de Belastingdienst elk jaar voor het doen van aangifte inkomstenbelasting op zijn website tabellen beschikbaar waarmee de belastingplichtige op een praktische manier de waarde van de verpachte grond kan berekenen. Is de belastingplichtige het niet eens met de uitkomst, dan kan hij de waarde vaststellen op grond van de werkelijke feiten en omstandigheden. Naar mijn oordeel wordt op deze wijze voldoende rekening gehouden met de situatie rondom verpachte landbouwgronden.”

 

Dat is natuurlijk niet een geheel bevredigend antwoord. FPG is dan ook in gesprek met de Eerste Kamerfracties en ook het ministerie om toch te kijken naar praktische mogelijkheden om de fiscale druk op korte termijn te verminderen.

 

Modelbezwaarschrift FPG aanslag box 3

FPG roept daarnaast leden en particuliere verpachters op de jaarlijkse Box 3 aanslag toe te analyseren en te overwegen een bezwaarschrift in te dienen. In lijn met wat de Staatssecretaris schrijft, kan worden overwogen om de aanslag op deze manier aan te vechten. Bijgevoegd het modelbezwaarschrift dat FPG heeft ontwikkeld voor leden.

Samen met een groep experts kijkt FPG naar andere stappen die in de komende maanden bewandeld kunnen worden gezien de eerdere uitspraken over werkelijk rendement bij spaarders. Dit natuurlijk naast de activiteiten op het gebied van belangenbehartiging.


 [LG1]Hiet moet link komen naar document - Bjilage _Modelbezwaarschrift FPG 2022