Federatie Particulier Grondbezit

Toekomst box 3 onredelijk en onwenselijk voor transitie landelijk gebied

5 mei 2023 door FPG

Een verpachter verliest elk jaar op de gronden die in pacht zijn uitgegeven. FPG vindt dat onredelijk en stelt voor de belastingdruk op verpachte grond in box 3 realistischer vorm te geven. De rol van pacht kan dan namelijk een belangrijke bijdrage leveren in de transitieopgaven van het landelijk gebied.

Hoe zit dat?

Voor verpachters van landbouwgrond in box 3 komt de voorgestelde nieuwe fiscale regeling erop neer dat de belastingen op de gronden hoger zullen zijn dan de pachtinkomsten mogen zijn. De pachtinkomsten voor reguliere pacht zijn namelijk verbonden aan een jaarlijkse maximale pachtprijs, maar het kabinet houdt vast aan het eerder vastgestelde forfait van 6,17% in 2023 onder verwijzing naar het indirecte rendement door de waardestijging in de afgelopen tientallen jaren.

Onredelijk indirect rendement

FPG wijst er echter op dat indirect rendement geen liquiditeit oplevert. Eigenaren van verpachte landbouwgrond moeten met andere woorden, liquide middelen uit andere inkomsten vrij maken om de heffing op vermogen dat is vastgelegd in de verpachte landbouwgrond te betalen. Als dat niet mogelijk is zal de eigenaar een deel van zijn verpachte grond moeten verkopen om de belastingheffing te kunnen voldoen.

FPG vindt dit zeer onredelijk. Tevens is het hierdoor voor particulieren volstrekt onaantrekkelijk om in landbouwgrond, met het doel om deze te verpachten, te investeren. Bijvoorbeeld voor stoppende boeren die meedoen aan een opkoopregeling en hun grond willen houden om deze te verpachten aan collega's. Daarmee dragen zij bij aan de transitieopgaven in het landelijk gebied. Daarin is immers de financiering van grond voor de blijvende boeren een belangrijk, maar volgens FPG nog onderbelicht thema.

Rol in de transitie landelijk gebied

Particulieren die reeds landbouwgrond verpachten hebben deze grond vaak al lang in bezit vanuit familie, dan wel investeringen in het verleden. Doorgaans hebben zij geen rendementsdoelstelling maar louter een instandhoudingsdoelstelling. Een zorgvuldig gebruik door verpachter en pachtinkomsten om in ieder geval de lasten te kunnen voldoen zijn vaak voldoende. Het liquide maken van de grond door verkoop is geen doel, sterker nog, dat is vaak geen optie. Waar grond onderdeel is van een landgoed is het opdelen het einde van de samenhang. De eigenaren zijn verbonden met de grond en wensen doorgaans geheel met vaak ook de gebouwen door te kunne geven aan een volgende generatie.

FPG noemt in het bijzonder de rol van pacht in de transitieopgaven in het landelijk gebied. Het gebruik, de bestemming, de beschikbaarheid en financiering van grond zijn de sleutels voor verandering. Waar boeren stoppen zijn er collega's die vaak met een extensievere bedrijfsvoering verder willen boeren.

Financiering en fiscaliteit

Een groot knelpunt voor de blijvers is vaak de financiering van de grond. Daarin kunnen particuliere eigenaren een belangrijke rol spelen. Daarbij gaat het om zowel particulieren die nu al landbouwgrond verpachten, maar ook om boeren die stoppen maar hun grond graag behouden om deze te kunnen verpachten aan collega's. Dat moet dan wel fiscaal mogelijk zijn en dat is het met de huidige regels niet.

FPG vindt dat fiscaliteit en de functie van (landbouw)grond en agrarische bedrijfsgebouwen in de transitie van het landelijk gebied sowieso een onderbelicht thema is. FPG verzoekt hiernaar breder nader onderzoek te doen. Bijvoorbeeld door een taskforce met betrokkenheid van het bedrijfsleven en in samenwerking met de ministers van LNV en Natuur en Stikstof.

Lees als bijlage hieronder ons volledige position paper. Deze hebben we gedeeld met de Kamerleden van de Vaste Commissie Financiën in aanloop naar het commissiedebat op 9 mei a.s. over de toekomst box 3. Een doorrekening als nadere onderbouwing is op te vragen via fpg@grondbezit.nl