Federatie Particulier Grondbezit

Hoeveel wolven kan Nederland aan?

27 mei 2024 door FPG

In opdracht van het ministerie van LNV heeft de WUR een modelanalyse van Nederland gemaakt om te kijken waar geschikte leefgebieden voor wolven zijn. Op dit moment leven er negen roedels in Nederland. Dat kunnen er wel 23 tot 56 worden volgens deze studie.

In opdracht van het ministerie van LNV heeft de WUR een modelanalyse van Nederland gemaakt om te kijken waar geschikte leefgebieden voor wolven zijn. Gegevens van (gezenderde) wolven in Duitsland zijn als basis gebruikt omdat er geen goede gegevens uit Nederland zijn. Het model gaf in eerste instantie een kaart met een resolutie van 10x10 km. De onderzoekers vonden dat, terecht, te grof voor Nederland. Na aanpassingen heeft de kaart nu een resolutie van 100x100 m.

De resultaten laten zien dat het potentiële verspreidingsgebied voor de wolf in Nederland zich vooral in het Noorden en Oosten van het land, inclusief de Utrechtse Heuvelrug (!) en het oosten van Noord-Brabant bevind. Als de drempelwaarde voor geschiktheid hoger wordt ingesteld, alsof de wolven kieskeuriger zijn, dan blijven grofweg de Veluwe, Zuidoost-Flevoland, het Drents-Friese woud en delen van Noord-Brabant over. Dit komt aardig overeen met de huidige territoria en schademeldingen. Bebossing en aanwezigheid van de vier prooidieren, Ree, Damhert, Edelhert en Wild Zwijn, zijn de belangrijkste factoren die de geschiktheid bepalen.

Het valt FPG op dat de meeste schade aan vee voorkomt rondom de roedels in Drenthe en Friesland waar veel minder prooidieren beschikbaar zijn. Het lijkt er dus op dat de wolven daar dus voor vee kiezen als er niet genoeg wild is. De onderzoekers maken hier zelf ook melding van, maar geven aan dat alleen het aantal soorten als input is gebruikt en geen aantallen prooidieren. De conclusie dat het Drents-Friese woud dus minder geschikt is als leefgebied, gezien vanuit maatschappelijke belangen, lijkt FPG dan ook onontkoombaar. Verder richt deze studie zich uitsluitend op gebieden die potentieel geschikt zijn voor permanente vestiging. Zwervende wolven die de roedel verlaten kunnen op veel meer plekken opduiken en soms ook langere tijd verblijven.

De ecologische draagkracht van deze gebieden komt, in deze studie, uit op tussen de 23 en 56 roedels. Andere studies geven spreidingen van 10 tot 89 roedels. Daarbij zijn roedels meestal tussen de 2 en 10 dieren groot, maar kunnen tot 36 dieren bevatten waarmee deze maat eigenlijk nietszeggend is. De wolvenpopulatie in Nederland groeit nog steeds. De remmende factoren worden op gegeven moment de beschikbaarheid van prooien en territoriale concurrentie. Dat de eerste door een wolf gedode wolf op de Veluwe lijkt te zijn gevonden lijkt dus te wijzen op het bereiken van het maximum aantal roedels op de Veluwe. Er is nog geen duidelijkheid over de effecten op de wildstand van de wolf. Wat doet de wolf als er minder geschikte wilde prooidieren zijn?

FPG blijft zich onverminderd inzetten voor de mogelijkheid tot

  • gecontroleerd populatiebeheer
  • het instellen van nulstandgebieden

Daarbij voelen we ons gesterkt door de uitkomsten van dit onderzoek. Het overgrote deel van Nederland is niet of nauwelijks geschikt voor wolven. Bij gebrek aan wilde prooien richten wolven zich meer op vee. Het instellen van nulstandgebieden is volgens FPG een logische stap.