Federatie Particulier Grondbezit

FPG: Kabinetsbrief biedt nog geen oplossingen stikstofcrisis

July 10, 2019 by FPG
Tags:

De kabinetsbrief van 4 oktober over de stikstofcrisis biedt nog geen direct zicht op oplossingen voor de stikstofcrisis die Nederland in de greep houdt.

FPG pleit daarom voor de korte termijn voor een noodwet die voorziet in een drempelwaarde van 1mol depositie en vrijstelling van tijdelijke bouwactiviteiten. Een groot deel van de bouwactiviteiten kan op deze manier weer worden vlot getrokken. Voor de langere termijn moet de oplossing gezocht worden in een integrale aanpak van de stikstofemissie. De focus moet hierbij liggen op reductie van emissies. 

Alle sectoren moeten hierbij worden betrokken inclusief de stikstofbelasting vanuit het buitenland en niet alleen de landbouw en het verkeer. Ook is het zinvol het aantal N2000 gebieden opnieuw tegen het licht te houden en onderscheid te maken in stikstof minnende en stikstof mijdende gebieden, waarbij de totale hoeveelheid natuur gewaarborgd moet worden. Verschillen in de te hanteren normstelling van de kritische waardentoets binnen de EU moeten worden opgeheven en het beleid gebaseerd moeten zijn op metingen. Meten is weten!

Verder blijft FPG erop hameren dat eigendomsrechten gerespecteerd moeten worden, de grondgebonden landbouw een uitzonderingspositie verdient en het Landgoedmodel als voorbeeld kan dienen.

Particuliere grondeigenaren hard nodig

De enorme impact die de voorstellen hebben op gezinnen en gebieden moet niet worden onderschat. Door alle maatschappelijke wensen in Nederland lag er al een enorm beslag op de schaarse ruimte. Naast de klimaatopgave, energietransitie, woningopgaaf en meer grondgebonden landbouw, komt daar nu de ruimteclaim vanuit de stikstofproblematiek bij. FPG is ervan overtuigd dat reductie stimulerende regelingen en maatwerk de meest effectieve methode is met het snelste resultaat.

Eigendom respecteren

FPG had zich eerder richting het kabinet al kritisch uitgelaten dat het Adviescollege Stikstofproblematiek (“Commissie Remkes”) de mogelijkheid van onteigening opperde. Onteigening leidt tot ellenlange procedures met veel onzekerheid voor alle betrokkenen en is doorgaans een relatief dure oplossing. FPG vindt het daarnaast belangrijk dat particuliere eigenaren de kans van zelfrealisatie wordt geboden. 
Grondeigenaren zijn in het algemeen bereid mee te werken aan gebiedsplannen, maar wel op basis van vrijwilligheid en tegen redelijke en billijke voorwaarden. Naast mogelijkheden voor een gezonde duurzame bedrijfsvoering vereist dat reële vergoedingen voor vermogensdaling en voor beperkingen in het grondgebruik.

Meer grondgebonden is goed

Voor de melkveehouderij is een versnelde overgang naar grondgebondenheid nodig, zo stelt de kabinetsbrief. FPG maakt zich hard voor grondgebonden melkveehouderij (zie ook hier). Terecht constateert het kabinet expliciet in haar brief dat meer extensieve melkveehouderij met de koe in de wei, een kleinere stikstofuitstoot, een grote bijdrage levert aan het landschap en de biodiversiteit en maatschappelijk zeer wordt gewaardeerd. FPG benadrukte dit ook in haar inbreng richting het Kabinet en het gesprek met de Commissie Remkes.

Landgoedmodel als voorbeeld

In de gebiedsgerichte benadering wordt volgens het Kabinet inzichtelijk gemaakt wat nodig is voor natuurherstel, welke (bron)maatregelen beschikbaar zijn en welke ruimte nodig om activiteiten te kunnen ontplooien. Het biedt ook kansen om slimme combinaties te maken met andere ruimtelijke opgaven. Landgoederen hebben reeds een lange traditie hierin en in verweving van landbouw, natuur en cultuurhistorie, bekend als het Landgoedmodel. Bovendien bevinden veel landgoederen zich rond natuur. Landgoederen verdienen volgens FPG dan ook een bijzondere plek in de gebiedsgerichte aanpak. (Meer over het Landgoedmodel, succesformule als inspiratiebron, vindt u hier)

 

Eerdere standpunt FPG

Bij de beoordeling van de kabinetsplannen vergelijkt FPG deze met het standpunt dat wij eerder innamen (hier):

  • Rol voor grondeigenaren belangrijk
  • Respect voor eigendom
  • Leren van het Landgoedmodel
  • Uitzonderlijke positie grondgebonden landbouw
  • Noodwet noodzakelijk
  • Meten is weten
  • Alle economische activiteiten in Nederland betrekken
  • Heroverweging van N2000-doelen

 

Achtergrond

De Kamerbrief van het kabinet over de aanpak stikstofproblematiek, d.d. 4 oktober 2019 vindt u hier. Het tezamen met de Kabinetsbrief gepubliceerde 'Vragen en antwoorden over stikstof: gebiedsgerichte aanpak, budget en toestemmingverlening' vindt u hier.

Eerdere nieuwsberichten van FPG hierover vindt u onderstaand:

17 september: FPG: stikstofproblematiek, een rampscenario dreigt (hier). Deze is ook verwoord in onze inbreng bij de het Adviescollege Stikstofproblematiek.

26 september: FPG: particuliere grondeigenaren hard nodig bij aanbevelingen (hier). Deze is ook verwoord in een brief aan het Kabinet, voor leden op te vragen bij ons secretariaat.