Federatie Particulier Grondbezit

Financiën ook onwrikbaar na oproep BLHB

August 2, 2019 by FPG

Het ministerie van Financiën houdt vast aan de afschaffing

Het ministerie van Financiën houdt vast aan de afschaffing van fiscale regels voor pachtersvoordeel. Ook zit er geen beweging in het standpunt van Financiën over de normwaarde bij de vermogensrendementsheffing. De steun die het FPG-standpunt daarbij nu krijgt van de Bond van Landpachters doet Staatssecretaris Snel niet van standpunt veranderen, zo blijkt uit de correspondentie hierover.

Staatssecretaris Snel reageerde in juli op brieven van BLHB en van LTO/NAJK. Deze brieven waren al begin dit jaar verstuurd. In zijn beantwoording gaat Snel ook in op het FPG-standpunt dat we eerder al met hem deelden.

Zorg BLHB over toekomst pacht

Na de verhoogde forfaitaire vermogensrendementsheffing per 2017, werd voor belastingjaar 2018 de belastingdruk verder verhoogd door aanpassing van de zogenaamde normwaarde. Die laatste verzwaring treft het hardste bij particuliere verpachters met reguliere pacht. Na eerdere en herhaalde protesten van FPG (zie onder andere hier) heeft BLHB die handschoen ook opgepakt.

De BLHB heeft de staatssecretaris geschreven dat de verhoging van de normwaarde van verpachte grond onevenredig zwaar treft. Ook benadrukt de BHLB dat het beleid van het ministerie van LNV en dat van Financiën niet met elkaar in lijn zijn.

De BLHB wijst erop dat zo de agrarische sector op termijn een belangrijke groep investeerders verliest. De financierbaarheid en de continuïteit van de sector komt daarmee onder druk. FPG benadrukt aanvullend dat inmiddels het totale pachtareaal, inclusief erfpacht, ook daadwerkelijk afneemt (zie ons artikel hier). FPG en BLHB zijn het met elkaar eens dat deze teruggang in het pachtareaal de agrarische sector én de Nederlandse overheid zorgen moeten baren.

Uitstel leidde niet tot afstel

Staatssecretaris Snel antwoord dat met de nieuwe normwaarden wordt aangesloten bij de waarde in het economische verkeer van de verpachte landbouwgronden. Hij baseert zich daarbij op het door FPG en BLHB betwiste WUR-rapport over “waardering van verpachte landbouwgrond”.

De Staatssecretaris schrijft ook dat op verzoek van FPG het ministerie van LNV contact opnam met Financiën om na te gaan of er ruimte was de oorspronkelijke normwaarde te handhaven. Dat heeft in 2017/2018 wel tot een jaar uitstel geleid van de wijziging van de normwaarde, en een kritische blik op het WUR-rapport. Het heeft echter uiteindelijk niet geleid tot een andere uitkomst of afstel.

In aangifte afwijken van normwaarde!

In zijn brief herhaalt de staatssecretaris dat als een belastingplichtige het oneens is met de gepubliceerde normwaarde die voor zijn grond geldt, hij hiervan gemotiveerd kan afwijken. Op deze wijze is feitelijk voorzien in een tegenbewijsregeling voor het vaststellen van de waard, zo schrijft de Staatssecretaris.

De FPG heeft een notitie geschreven om verpachters te helpen gemotiveerd en onderbouwd een lagere waarde van de normwaarde voor hun verpacht bezit in de belastingaangifte op te geven. Deze vindt u bij dit artikel hier.

Pachtersvoordeel

Staatssecretaris Snel komt evenmin tegemoet aan bezwaren van BLHB en van LTO, NAJK en VLB tegen de afschaffing van het zogenoemde tweede pachtersvoordeel. Eind 2018 is dit fiscale voordeel bij het overdragen van pachtgrond in familieverband afgeschaft. En dito voor het overdragen van productierechten. Motivatie van het ministerie van Financiën is dat de bestaande generieke doorschuifregeling in de Wet IB ook voor de agrarische sector voldoende mogelijkheid biedt om belastingheffing bij een bedrijfsoverdrager te voorkomen. FPG constateert dat de specifieke positie van de agrarische sector binnen het fiscale stelsel zo steeds verder afbrokkelt. Wel zegt Snel toe dat de bestaande overgangstermijn met een half jaar wordt verlengd naar 31 december 2019.