Federatie Particulier Grondbezit

Normwaarden verpacht bezit voor helft van landbouwgebieden omhoog

January 27, 2020 by FPG

De Belastingdienst heeft op 24 januari de normwaarden verpacht bezit 

De Belastingdienst heeft op 24 januari de normwaarden verpacht bezit in box 3 voor het belastingjaar 2019 gepubliceerd (link). In 36 van 66 landbouwgebieden zijn de normwaarden vanwege gestegen prijzen van landbouwgrond verhoogd. In 12 gebieden is de verhoging van de normwaarde zelfs meer dan 10%. Elke verhoging van de normwaarde treft de particuliere verpachters hard omdat de box 3-heffing extreem zwaar drukt op verpacht bezit. Het aangaan van langjarige verpachtcontracten wordt daardoor verder ontmoedigd.

Wisselend beeld

De uitkomsten geven voor 2019 een wisselend beeld, met in Noord-Brabant normwaarden die in alle landbouwgebieden omhoog gaan en in Friesland een daling over de gehele linie. De aanpassing van de normwaarde verschilt per regio omdat de normwaarden worden afgeleid van de agrarische grondprijsmonitor van het Kadaster per landbouwgebied. De transacties voor los land worden daarbij nauwkeurig bekeken, waarbij niet-agrarische invloeden worden geëlimineerd, evenals verkopen waar productie- of leveringsrechten aan de orde zijn.

Belastingdruk in onbalans

Elke verhoging van de normwaarde treft de verpachter hard omdat de box 3-heffing extreem zwaar drukt op verpacht bezit. De verhouding met het werkelijk rendement uit de door het pachtbeleid gemaximeerde pachtopbrengsten wordt daarbij steeds schever.

De fiscale normen zijn gebaseerd op de grondprijs. De pachtnormen worden daarentegen vastgesteld op basis van de gemiddelde bedrijfsresultaten in de agrarische sector. In verschillende regio’s daalde die maximale pachtprijs vorig jaar weer fors (zie hier),  Die pachtnormen staan daarmee steeds verder af van de ontwikkelingen op de grondmarkt. Langjarige pachtcontracten worden daardoor steeds onaantrekkelijker. Het verbaast dan ook niet dat het pachtareaal steeds verder onder druk komt te staan, en daarmee ook het verouderde pachtbeleid (zie ook ons artikel  hier).

Van kwaad tot erger

Grondeigenaren die vermogensrendementsheffing in box 3 moeten betalen, worden in nieuwe voorstellen van het kabinet zelfs geacht vanaf 2022 een rendement te behalen van 5,33%. Voor de van overheidswege strikt gereguleerde pacht is die opbrengst uit normale bedrijfsvoering een illusie (zie ook ons artikel hier).

Verhoging van de belastingdruk staat ook haaks op de constatering van het Gerechtshof Den Haag van 18 december 2019, die opnieuw bevestigde dat de spaartaks in 2015 in strijd met Europees recht (hier).

FPG op de bres

De Federatie gaat onverminderd door met haar lobby tegen de volstrekt onevenwichtige belastingheffing in het pachtbeleid. De nieuwe Staatssecretaris van Financiën gaat in de eerste helft van 2020 het voorstel tot wijziging van de box 3 heffing uitwerken. Dat biedt volgens FPG kansen om verpacht en ander bezit als speciale categorie te kwalificeren waarvoor de onevenredige belastingdruk moet worden verzacht. 2020 wordt daarom een cruciaal lobbyjaar.  

Bij belastingaangifte afwijken van normen

FPG wijst erop dat door een goede onderbouwing kan worden afgeweken van de normwaarden. De Belastingdienst moet immers de waarde vaststellen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden. Een door een deskundige opgesteld taxatierapport helpt daarbij. Mocht de Belastingdienst niet akkoord gaan met de aangifte, dan kan een bezwaarschrift worden ingediend. Zie daarover ook ons eerder bericht 'Geef lagere normwaarden op'.