Federatie Particulier Grondbezit

Leden-inventarisatie besteding LNV-budget natuurherstel

March 31, 2020 by FPG

Het ministerie LNV buigt zich momenteel over de besteding van de €250 miljoen die het kabinet 

Het ministerie LNV buigt zich momenteel over de besteding van de €250 miljoen die het kabinet beschikbaar stelde (hier) voor versnelde natuurverbetering in het komende jaar. FPG is van mening dat ook particuliere eigenaren daarbij moeten worden betrokken [1]. LNV deelt die mening en heeft ons uitgenodigd met voorstellen daarvoor te komen. Graag inventariseren wij daarom onder onze leden of zij concrete plannen hebben die aansluiten bij de bestedingsrichting van het gereserveerde geld voor natuurherstel.

1. Natuurherstel

€ 125 mlj. dient te worden ingezet voor maatregelen die aanvullend zijn op bestaande herstelstrategieën of die versnellen, op korte termijn zijn uit te voeren en bijdragen aan het voorkomen van effecten van stikstof op natuur. Het ministerie formuleert hiervoor als richtinggevende categorieën van maatregelen voor stikstofgevoelige habitats:

  • het versnellen en waar nodig intensiveren van natuurherstelmaatregelen;
  • het nemen van hydrologische maatregelen in en rondom natuurgebieden;
  • het versneld en verbeterd inrichten van reeds verworven natuurgronden;
  • het verwerven van zogenoemde ‘sleutelhectares’ om versnippering van natuur te verminderen en robuuste ecologische verbindingen te realiseren;
  • het behalen van doelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water t.b.v. Natuurherstel

We vernemen het graag als u kansen voor uw bezit ziet in deze regeling. U kunt ons hierover informeren door het format “natuurherstel” in te vullen en te sturen naar fpg@grondbezit.nl.

2. Natuurbank

Aanvullend vraagt LNV waar en hoeveel extra areaal van stikstofgevoelige habitats gerealiseerd kunnen worden voor het vullen van haar “natuurbank”. Het kabinet stelt voor het opzetten, vullen en beheren van de natuurbank € 125 mln. beschikbaar. Met dit geld kan gericht compensatienatuur worden aangelegd, ter compensatie van projecten van het Rijk en waterschappen die een groot openbaar belang vertegenwoordigen. 

We vernemen het ook graag als u kansen voor uw bezit ziet in deze regeling. U kunt ons hierover informeren door het format  “natuurbank” in te vullen en te sturen naar fpg@grondbezit.nl.

 

Op basis van deze eerste en snelle inventarisatie wordt door het ministerie gekeken waar en in welke vorm financiële ondersteuning ingezet wordt. FPG inventariseert graag welke leden hier kansen in zien. Graag hebben wij aan einde van deze week(3 april) hiervan een eerste beeld. De strakke deadline voor ons richting LNV staat op 8 april.

Voor terreinen binnen N2000 dient u te verwijzen naar het typenummer stikstofgevoelige habitat (zie deze lijst). Voor Natuurnetwerk Nederland dient u zelf aan te geven welke van uw beheertype stikstofgevoelig is. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen dan kunt u bellen naar onze stafmedewerker bij u in de provincie.

 

[1] FPG heeft verschillende malen gesproken met LNV over de besteding van de gereserveerde budgetten gesproken. Daarbij had FPG veel steun aan het manifest klimaatrobuuste landgoederen (hier), dat op 3 oktober werd gelanceerd tijdens de FPG Landgoeddag in Vilsteren op initiatief van Soil4U, FPG en De Bosgroepen.