Federatie Particulier Grondbezit

FPG ledeninformatie over coronacrisis (update 16-4)

16 april 2020 door FPG
Labels:

De situatie die is ontstaan door het Coronavirus heeft grote impact op onze sector. Velen worden hard geraakt, privé en zakelijk. De zorgen nemen met de dag toe en men wordt onverwacht voor moeilijke opgaven en beslissingen gesteld. Een tijd dus met veel onzekerheden en waarin we meer dan ooit naar elkaar moeten omzien. Ook daarvoor is een vereniging. Aan leden in de knel vragen we daarom niet te aarzelen om contact met ons op te nemen.

Informatie

De maatregelen rondom corona kunnen dagelijks veranderen. Op onze website houden we u op de hoogte met relevante informatie voor particuliere grondeigenaren, in dit overzichtsartikel vindt u de hoofdlijnen hiervan, daarbij verwijzen we naar andere websites of naar eigen artikelen van FPG.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden dan verzoeken we u dit onder onze aandacht te brengen. Voorts vragen we niet te aarzelen ons van aanvullende suggesties te voorzien voor onze belangenbehartiging richting overheid en maatschappij.

Wij vragen continue aandacht bij het Ministerie van LNV en bij een aantal andere ministeries op verschillende punten. LNV werkt op dit moment aan een overzicht van vragen en antwoorden (Q&A). FPG levert vragen aan die weergeven waar de zorgen van de leden liggen, zoals rond openstellingsverplichting bij natuurterreinen, en de handhaafbaarheid van de voorzorgsmaatregelen.

Breed scala aan zorgen

De crisis zet agrarische prijzen onder druk en aan- en afvoer en personeelsinzet op de bedrijven wordt steeds lastiger. Bedrijven of erfpachters met een eet- of drinkgelegenheid zijn op slot gegaan, (groeps-)accommodaties zijn gesloten en boekingen worden gecanceld. De enorme toeloop naar natuurterreinen vooral in het weekeinde geeft uitdagingen bij handhaving. Deze periode zorgt voor een brede diversiteit aan onzekerheden. 

FPG bereikbaarheid

Al onze ledenbijeenkomsten zijn tot 1 juni afgelast. Medewerkers en bestuurders werken zoveel mogelijk vanuit huis. We zijn mobiel bereikbaar (hier) en via ons algemene nummer (0318-578 550). Vragen kun u ook mailen aan fpg@grondbezit.nl, dit e-mail adres wordt frequent uitgelezen, ook buiten reguliere werktijd.

Verpachters

LTO vraagt een gespreide betaling van de pachtsom over drie à vier jaar. Meer daarover en onze reactie in ons webartikel hier

Anderhalvemetereconomie (update 17 april)

Vanuit verschillende sectoren wordt gewerkt aan protocollen voor de anderhalvemetereconomie. Dit wordt gecoördineerd door het NCTV. Ook FPG is daarvoor benaderd door LNV. De protocollen bepalen mede op basis van welke voorwaarden parken, kastelen, landschapscampings, golfbanen, horeca, zorgboerderijen etc. weer bezocht kunnen worden. Voor natuur denken we daarover na in overleg met de terreinbeherende organisaties, voor monumenten binnen FPME. Om de 1,5 meter afstand te kunnen borgen zijn wellicht in te stellen looproutes en extra voorzieningen nodig. De BPG heeft haar leden gevraagd daarover mee te denken (linkje volgt). Rabobank maakte een eerste analyse van de anderhalvemetereconomie van Nederland (hier).

Openstelling van natuur

De meeste vragen die wij de afgelopen dagen hebben ontvangengingen over openstelling van natuur en hoe daarbij de anderhalve meter afstandseis te handhaven. Onduidelijk is bijvoorbeeld waar de verantwoordelijkheden liggen bij handhaving en besluiten tot afsluiten van terreinen, omdat hierover op andere sites geen informatie beschikbaar was, stelden we zelf een Q&A op. Beheerders gaan daar nu verschillend mee om. We schreven voor natuurterreineigenaren een Q&A met de belangrijkste vragen, deze vindt u hier.

Posters met waarschuwing voor bezoekers

Om consumenten of gebruikers te waarschuwen maatregelen in acht te nemen, zijn naar het voorbeeld van RIVM, verschillende posters ontworpen. LTO Nederland maakte posters voor op het bedrijf gericht op erfbetreders, klanten van boerderijwinkels en voor de paardenhouderij. Deze vindt u hier. FPG ontwierp een voorbeeld poster bericht op bezoekers van natuurterreinen. Deze vindt u hier. U kunt deze zelf aanpassen.  Inmiddels ontwikkelden Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten richtlijnen voor bezoekers van natuurterreinen (hier).

Landbouw

Een helder overzicht van landbouwmaatregelen waaraan wordt gewerkt, is opgenomen in een Kamerbrief van 1 april (lees hier). In deze brief staan ook de maatregelen waaraan wordt gewerkt in Den Haag en Brussel. Een update vindt u in de Kamerbrief van 7 april hier. Daarin kondigt het Kabinet ook aan dat het inzet op vervroegde uitbetaling GLB-inkomenssteun al in de maand juli.

Op 15 april stelde het Kabinet 650 miljoen extra beschikbaar voor de frietaardappelsector en tuinbouw. Zie ons artikel over noodmaatregelen.

LTO maakte een fraai dashboard van de maatregelen in de agrarische sector en de nog gewenste verbeteringen (hier). FPG leden die daarbij opmerkingen hebben of verdere suggesties, vragen we graag contact met ons op te nemen.

Noodmaatregelen voor banen en economie

Vanwege de crisis kondigde het kabinet op 17 maart een noodpakket aan voor banen en economie. Op het ondernemersplein.kvk.nl - één antwoord van de overheid, zijn alle maatregelen samengebracht en leest u bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen. Een update met recente informatie over de maatregelen vindt u in ons afzonderlijke artikel over de noodmaatregelen, hier. De laatste toevoeging gaat over de noodmaatregel “voorschotbetaling GLB-inkomenstoeslagen” en “noodmaatregel TOGS ook voor sectoren kampeerterreinen, boerderijwinkels en monumentenzorg”.

Recreatielocaties

Verblijf met overnachting en het aanbieden er van door locaties is niet verboden volgens de huidige maatregelen. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden moeten alleen worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de anderhalve meter afstand of dit dreigt te gebeuren. Lees hierover meer in het artikel van de Rijksoverheid, aanvullende maatregelen d.d. 23 maart. Op 7 april maakte het kabinet bekend dat de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) zo wordt aangepast dat de sectoren kampeerterreinen en monumentenzorg (uitbating van monumentale panden) daar ook voor in aanmerking komen. Net als voor agrarische ondernemers in de Multifunctionele landbouwtak (hier).

Jacht

In Nederland is jacht en schadebestrijding toegestaan. De Jagersvereniging is ervan overtuigd dat met inachtneming van de regels en maatregelen vanuit de overheid de jagers in Nederland op pad moeten blijven kunnen gaan. Jagers vervullen namelijk een belangrijke maatschappelijke rol in Nederland, door onder andere het voorkomen van landbouwschade, wildaanrijdingen en de Afrikaanse varkenspest. Hierover meer bij de Jagersvereniging.

Op 24 maart zijn Kamervragen gesteld over het Vlaamse jachtverbod in het kader van de coronamaatregelenMinister Schouten beantwoordde de Kamervragen en geeft aan dat er geen reden is voor aanvullende maatregelen voor de jacht. Er kan bij de uitvoering goed rekening worden gehouden met de geldende adviezen van het RIVM, lees hier meer daarover. Hier leest u de beantwoording kamervragen door de minister.

Monumenten en Cultuur

Waar een nieuw seizoen voor deze publiekstoegankelijke erfgoederen op 1 april van start zou gaan, is dat nu onmogelijk. De afgelasting van vrijwel alle geplande evenementen zoals huwelijken en zakelijke bijeenkomsten hebben directe financiële gevolgen. Op langere termijn is de vraag hoe snel bezoekersaantallen weer op peil zullen zijn om onderhoud en beheer te kunnen realiseren. Lees hier het bericht van onze collega’s van SKBL, waarbij ook FPG is aangesloten.

De erfgoedsector is ook getroffen door de crisis doordat restauraties in de knel komen of werkzaamheden aan monumentaal groen, vaak samen met vrijwilligers niet door kunnen gaan. Voor eigenaren van Rijksmonumenten is daarom een aantal maatregelen opgesteld, lees hier meer. Onder andere voor de Aanvraag instandhoudingssubsidie monumenten is een regeling opgenomen (hier). Minister Engelshoven van OC&W werkt aan aanvullende maatregelen en een specifiek steunpakket, meer daarover leest u hier.

Om dubbeling in de informatiestromen rond monumenten en de erfgoedsector te voorkomen heeft FPG de samenwerking met SKBL gezocht. In het online Coronandossier (hier) zijn 'Praktische informatie', 'Veelgestelde vragen' en 'Positief nieuws' verzameld.