Federatie Particulier Grondbezit

Over het LPG

Voor alle particuliere eigenaren van Limburgse grond...

De langgerekte provincie Limburg is geografisch in drie delen te splitsen. Ieder van deze delen kenmerkt zich door een eigen landschappelijk gezicht:

 • het noorden, een sterk agrarisch gebied met steeds meer recreatieve voorzieningen;
 • het midden, een bos- en natuurrijk gebied, waar zeer veel natuur zal worden ontwikkeld (ten koste van de landbouw). Dit ter compensatie van de massale grindwinning en de beschermingswerkzaamheden tegen overstromingen van de Maas;
 • het zuiden, gekenmerkt door een sterke verstedelijking met een groeiende behoefte aan bos en natuur. Omsloten door het grensoverschrijdende verstedelijkte gebied, ligt het karakteristieke Limburgse heuvelland, met een steeds groter wordende druk op ruimte als gevolg van recreatie en toerisme.

Door de herstructurering in de landbouw is de inrichting van het Limburgse buitengebied steeds meer aan verandering onderhevig. Ook ontstaat Vrijkomende Agrarische Bebouwing waarvoor gezocht wordt naar herbestemming. Naast Rijk, Provincie en gemeenten spelen particuliere grondeigenaren en terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten, het Limburgs landschap en Staatsbosbeheer een belangrijke rol in de dynamiek in het buitengebied.

Het Limburgs Particulier Grondbezit (LPG) betrekt particuliere grondeigenaren bij de herinrichting van de provincie. Zij behartigt de belangen van haar leden, die samen meer dan 8.000 ha Limburgse grond bezitten, en in samenhang beheren, onder meer door plaats te nemen in diverse overleg- en uitvoeringsorganen en met partners innovatietrajecten op te starten.

Organisatie LPG

De provinciale vereniging Limburgs Particulier Grondbezit organiseert minimaal twee maal per jaar, in het najaar en in het voorjaar, een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens de najaarsbijeenkomst wordt de ledenvergadering gecombineerd met een voordracht/lezing over een actueel onderwerp. De voorjaarsbijeenkomst wordt ingevuld met een excursie naar een landgoed, natuurproject of grondgebonden onderneming met ledenvergadering op locatie.
Het bestuur van het Limburgs Particulier Grondbezit wordt momenteel gevormd door een 9-tal bestuursleden die ieder een eigen aandachtsgebied hebben.

Missie

LPG ziet het als haar missie zich in te zetten voor de belangenbehartiging op voornamelijk provinciaal niveau, ten behoeve van particulier grondbezit. Met name bij landschappelijke ontwikkelingen spelen het provinciale en de gemeentebesturen een steeds grotere rol. Deze belangenbehartiging geschiedt in de brede zin des woords, van versterking van cultuurhistorische waarden t/m veiligheid in het buitengebied.

Actuele aandachtsgebieden zijn:

 • De opstelling van de faunabeheerplannen
 • Implementatie richtlijn en wetgeving Natura 2000
 • Europese kaderrichtlijn Water
 • Pachtwet en pachtnormen; NSW
 • Toegangelijkheid subsidiestelsel programma beheer door provincie
 • Invulling van de beheertypekaarten door de provincie
 • Landgoedversterkingsplannen
 • Herbestemming van (Rijks-)monumenten en VAB's
 • Actieve deelname in discussies en brainstormsessies met diverse overheids- en private organen met betrekking tot herinrichting buitengebied
 • Versterken toezicht en handhaving, met partners en overheden.

Informatievoorziening

Bestuur en leden treffen elkaar o.a. tijdens de ledenvergaderingen.
Per mail ontvangen de leden 'GRONDIG' , de nieuwsbrief van het LPG. Regelmatig verschijnt de 'Nieuwsflits'. Verder zijn op de website ook andere actuele kwesties te vinden die spelen binnen Limburg.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Commissiedebat Pacht

  6 juni 2023 om 09:48
  Op woensdag 7 juni tussen 14:30 – 16:30 uur vindt het Commissiedebat Pacht plaats in de Tweede Kamer. Eerder heeft FPG, samen met LTO en de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLH...
  Lees meer
  00356825.jpg
 2. Aanpak van droogte in de Achterhoek

  5 juni 2023 om 08:48
  Het Gelder Particulier Grondbezit organiseert op 14 juni een ledenbijeenkomst op landgoed ’t Medler over de aanpak van droogte in de Achterhoek.
  Lees meer
  Landgoed Medler.jpg
 3. Indienen projectvoorstellen erfgoedlijn Landgoederenzone 2024

  30 mei 2023 om 11:52
  De provincie werkt samen met partijen aan een beter beschermd, beleefbaar en benut cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Dit doet zij door de gezamenlijke ontwikkeling van 7 erfgoedlijnen. In het Maat...
  Lees meer
  ries-bosch-1iKCQD7p7vU-unsplash.jpg
 4. Landgoed Ter Coulster presenteert boek over haar geschiedenis

  30 mei 2023 om 11:29
  Jaap de Graaf is chroniqueur van de Heiloose geschiedenis. De laatste loot aan de stam van zijn publicaties is een kloek boek over het landgoed Ter Coulster, gelegen in de landgoederenzone langs de...
  Lees meer
  20230512_170109_klein.jpg
 5. Een landgoed, wat is dat eigenlijk?

  22 mei 2023 om 14:45
  Naar de sector landgoederen is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wel weten we dat de particuliere eigenaren aanzienlijke delen van het Nederlandse bos en van de Natura2000-gebieden bezi...
  Lees meer
  landgoed-anderstein-golfclub-6-1.1280x0.jpg
 6. Biobased Bouwen heeft de toekomst

  22 mei 2023 om 14:13
  Biobased bouwen heeft vele voordelen. Dat was de boodschap van deskundigen Jan-Willem van de Groep (Building Balance) en Arne Eindhoven (Grondstoffen Collectief Nederland) tijdens het FPG-webi...
  Lees meer
  biobased.jpg
 7. FPG: stimuleer particuliere eigenaren tot het nemen van maatregelen die leiden tot een hoger grondwaterpeil

  12 mei 2023 om 13:23
  Het is een groot contrast met het droge voorjaar van 2022; de lente van 2023 is één van de natste lentes van deze eeuw. Het KNMI beargumenteert dat we als gevolg van klimaat...
  Lees meer
  mesmerizing-scenery-pine-forest-tree-beautiful-lake.jpg
 8. Aankondiging excursie kruidenrijk grasland

  8 mei 2023 om 13:04
  Na het succes van het Webinar over kruidenrijke graslanden in februari, is het nu mogelijk om de praktijk in het veld te ervaren en observeren! Roelof Jan Koops (Vlechtwerk) en Gerben Visser (IJsse...
  Lees meer
  Gooiermars.png
 9. Maatregelen voor gezonde weidevogelstand niet toekomstbestendig

  8 mei 2023 om 09:00
  Aanvalsplan Grutto is nu 4 jaar onderweg. Door onduidelijkheid over financiering op de lange termijn tussen provincies en Rijk blijft echter veel geld op de plank liggen terwijl het aantal grutto&r...
  Lees meer
  vincent-van-zalinge-yuZpw4D4azM-unsplash.jpg
 10. Toekomst box 3 onredelijk en onwenselijk voor transitie landelijk gebied

  5 mei 2023 om 14:25
  Een verpachter verliest elk jaar op de gronden die in pacht zijn uitgegeven. FPG vindt dat onredelijk en stelt voor de belastingdruk op verpachte grond in box 3 realistischer vorm te geven. De rol ...
  Lees meer
  ries-bosch-1iKCQD7p7vU-unsplash.jpg
 11. Interviews voor functieanalyse boswachters/boa’s

  4 mei 2023 om 11:01
  Het werk in bos en natuur verandert. Dit geldt niet alleen voor de bosbouw. Verandering van klimaat en weer brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijd om een analyse te maken van het werkveld en...
  Lees meer
  Motorzaag werk in bos 2.jpg
 12. Box 3 belemmert instandhouding particuliere monumenten

  3 mei 2023 om 11:13
  Rijksmonumenten en beschermde natuurwaarden zijn waardevolle onderdelen van ons Nederlandse Cultuurlandschap en dienend voor de instandhouding van het maatschappelijke en cultureel ensemble. De wet...
  Lees meer
  daria-nepriakhina-CDI-deWllvg-unsplash.jpg

Bestuur

 • Jurjen de Boer (voorzitter)
 • Octave Magnée (secretaris)
 • René Luyten (penningmeester)
 • Johannes d'Ansembourg
 • Thibaud de Guerre
 • Charles baron de Loë
 • Frédérique Verheij-Péters
 • Joost de Weichs de Wenne

Medewerkers

Stafmedewerker LPG

René de Bont, 0183 - 400 533, lpg@grondbezit.nl (gebruik a.u.b. het contactformulier)

Regioadviseur tbv voorlichting en advies

 • Ing. P.H.J. van Soest, regio-adviseur, 0475-403754