Federatie Particulier Grondbezit

Omgevingswet uitgesteld

8 april 2020 door FPG

Minister Stientje van Veldhoven heeft de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld

Minister Stientje van Veldhoven heeft de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Voor FPG is de Omgevingswet belangrijk waarbij wij ons met name hebben ingezet voor de borging van het eigendomsrecht. Van Veldhoven geeft aan dat een verantwoorde inwerkingtreding op 1 januari niet langer mogelijk is door de coronacrisis. Wanneer de Omgevingswet nu wél in werking treedt, is op dit moment niet duidelijk. 

Omgevingswet

De Omgevingswet streeft naar een vereenvoudiging van de regels voor ruimtelijke ordening en leefomgeving. Het in elkaar schuiven van 26 losse wetten moet tot een versnelling van vergunningverleningsprocedures.

In dit kader wordt ook de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. Met de NOVI probeert het kabinet richting te geven aan de aanpak van de grote opgaven waar Nederland voor staat. De ontwerp-NOVI werd in november 2019 gepresenteerd, zie hier de reactie van FPG hierop.  De verwachting is dat de definitieve NOVI in het voorjaar van 2020 verschijnt, of dit wel gehaald wordt is nog onduidelijk.

Aanvullingswet grondeigendom; eigendomsrecht niet in gevaar

FPG heeft zich de afgelopen jaren actief gemengd in de totstandkoming van de Omgevingswet. Hierbij is vooral gelet op de gevolgen voor het eigendomsrecht. Zo stemde de Eerste Kamer onlangs in met de Aanvullingswet Grondeigendom. Hiermee zijn een aantal instrumenten van grondbeleid opgenomen in de Omgevingswet.

Voor FPG is  hierbij essentieel dat rechtsbescherming bij onteigening en beperking van het voorkeursrecht goed zijn geregeld. Onze eerdere lobby daarvoor, samen met LTO, heeft tijdens de behandeling in de Tweede Kamer resultaat gehad (zie ons artikel hier). Daarbij pleitte FPG onder andere voor behoud van een volle toetsing bij de bestuursrechter bij onteigening. De Kamer nam een amendement daarover van SGP aan, tegen het advies van de minister. Ook werd de duur van het voorkeursrecht beperkt (met een heroverweging na vijf jaar) en de regels voor onteigening aangescherpt. Volgens Peter Overwater en Diana Frikkee (in De Landeigenaar maart, zie hier) is naast deze wijzigingen vooral sprake van oude wijn in nieuwe zakken, waarbij het grondrecht op eigendom niet in gevaar lijkt.

Aanvullingswet natuur; versteviging beschermingsregime Natuurnetwerk Nederland niet aan de orde

Op dit moment ligt alleen nog de Aanvullingswet natuur ter behandeling bij de Eerste Kamer. Als ook deze wordt aangenomen, is het volledige omgevingsrecht geïntegreerd in de Omgevingswet. Onder de aanvullingswet natuur vallen relevante thema’s als jacht, kapvergunningen en het beschermingsregime Natuurnetwerk Nederland. (voor volledige FPG-artikel klik hier)

Hierbij is op dit moment met name het beschermingsregime van het Natuurnetwerk Nederland relevant. Tijdens de behandeling van de aanvullingswet in de Tweede Kamer werd er door D66 en CU een amendement ingediend om de kwaliteit van de natuur beter borgen in de Omgevingswet (klik hier voor amendement). De minister liet hierop echter duidelijk weten dat het beschermingsregime niet zal veranderen. Het is de verwachting dat dit onderwerp tijdens de behandeling in de Eerste Kamer opnieuw op tafel zal komen.

Provinciale en gemeentelijke inpassing Omgevingswet

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, dienen ook de provinciale omgevingsvisies  en -verordeningen klaar te liggen. De provinciale verenigingen van FPG zijn hier nauw bij betrokken en houden u via provinciale berichtgeving op de hoogte. Tenslotte is het aan gemeenten om de gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan op te stellen, zij hebben hier langer de tijd voor. Bij het omgevingsplan is het zaak om als particulier terreineigenaar actief invloed uit te oefenen op de inhoud van deze plannen. Wanneer nodig kunnen FPG en provinciale verenigingen hierbij ondersteuning bieden.

 

Eerder verschenen artikelen FPG over de Omgevingswet:

Grondeigendom

Natuur

Omgevingsvisie

Omgevingswet