Federatie Particulier Grondbezit

Hoger onderwijs, groen ondernemerschap

10. Hoger onderwijs

 • Provincie Noord-Brabant en HAS Hogeschool financieren voor de periode 2017-2020 een lectoraat voor het bundelen van kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en het toepassen ervan in de praktijk. Het lectoraat 'Innovatief ondernemen met natuur' levert een bijdrage aan het verbreden van de waarde en gebruik van de natuur, met behoud en liefst verbetering van de biodiversiteit.
  De reden dat HAS investeert in het lectoraat is dat de agrofoodsector allerlei innovatieve duurzame bedrijfsmodellen ontwikkelt die gebaseerd zijn op people, planet en profit, die zich richten op het sluiten van kringlopen, duurzaam beheer van water en bodem én het verhogen van de natuurkwaliteit op het bedrijf. Deze innovatieve natuurvriendelijke landbouwsystemen bieden kansen voor integratie met het provinciale Natuurnetwerk.
  Het lectoraat 'Innovatief ondernemen met natuur' levert een bijdrage aan de opschaling van deze natuurvriendelijke landbouwsystemen en reikt nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan. Natuur en landschap kunnen ook een prominentere rol spelen in de circulaire economie, de biobased economy, duurzame energie, de agrofoodketen en bij zorg en volksgezondheid. Het nieuwe lectoraat wordt voornamelijk gelinkt aan de opleidingen Management van de Leefomgeving, Milieukunde en Toegepaste Biologie. De instelling heeft per 1 januari 2017 Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg van het bedrijf De Natuurverdubbelaars aangesteld in een duobaan voor het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur. Bron: HAS Hogeschool, 16/09/16 en stad-en-groen.nl/nieuws.asp?id=41-15982.
 • Astrid Manhoudt is sinds mei 2016 lector weidevogelbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, gefinancierd door het ministerie van EZ en de provincie Friesland, naast haar functie als beleidsmedewerker bij BoerenNatuur.nl. Haar ambitie: “We streven ernaar dat weidevogelbeheer en natuurinclusieve landbouw standaard in het onderwijs van jonge melkveehouders zit.”
  Astrid Manhoudt is begonnen met het oprichten van een kenniskring van docenten melkveehouderij. Ook is zij best practices aan het inventariseren. “Waar gaat het goed met weidevogels? Wat doen die boeren? Hoe ziet hun verdienmodel eruit?”
  De lector gaat ook onderzoek opzetten. “Zo ligt er nu een onderzoeksvoorstel naar de relatie tussen kruidenrijk grasland en koegezondheid.” Want kruidenrijk is natuurlijk het toverwoord in weidevogelland, maar Astrid Manhoudt realiseert zich dat niet voor alle boeren 100% kruidenrijk grasland haalbaar is. “Op een gemiddeld melkveebedrijf blijft je melkopbrengst gelijk bij 10% extensief beheerd grasland. Toch doen niet alle boeren dat.”
  “We gaan vanuit BoerenNatuur.nl het Kennisnetwerk ANLb aanzwengelen door actuele kennisvragen te formuleren." In het Kennisnetwerk ANLb nemen deel Wageningen UR, LandschappenNL, ministerie van EZ, BIJ12, OBN-deskundigenteam Cultuurlandschap, soortbeschermingsorganisatie SOVON en BoerenNatuur.
 • Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp organiseerde samen met het Bosschap sinds 2012 een post-HBO-opleiding Ondernemerschap in de sector bos en natuur. Ook tweedejaarsstudenten besteedden aandacht aan ondernemerschap. Rob Hoekstra van Gyrinus Advies begeleidde in het eerste jaar 8 afgestudeerden. Daarvan waren er eind 2013 drie een eigen bedrijf begonnen en twee in loondienst. Volgens Hoekstra heeft de natuursector behoefte aan drie typen ondernemers: ondernemende medewerkers, zelfstandige ondernemers die projecten uitvoeren en ondernemers die een binding hebben met de natuursector zoals horeca- en zorgondernemers. Zie: library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2040721.

vhl

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

 • Patrick Jansen van Probos geeft eigenaren en beheerders het advies hun competenties te versterken met opleiding en scholing. “Relevante cursussen en trainingen zijn te vinden op boscursus.nl. Er zijn ook goede mogelijkheden voor informeel leren zoals de Pro Silva voor- en najaarsexcursies, de bosbouwcontactkringen, de activiteiten vanuit de commissies van de KNBV, de veldwerkplaatsen en ‘Kijken bij collega’s’. Voor individueel advies en maatwerk kan worden aangeklopt bij de VBNE.”

 • Opleidingen in bos- en natuurbeheer. Groen Kennisnet publiceerde 6 september 2016 een overzicht van alle opleidingen op vmbo-, mbo- en hbo-niveau. Met verwijzingen naar artikelen over onder meer de arbeidsmarkt. Zie: groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Opleidingen-in-bos-en-natuurbeheer.htm.