Federatie Particulier Grondbezit

Achtergronden

Dit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Achtergronden EHS/NNN

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De EHS is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het idee is om alle belangrijke natuurgebieden in Nederland zoals de Biesbosch, de Veluwe, de Wieden/ Weerribben en de Waddenzee met elkaar te verbinden zodat één groot natuurnetwerk ontstaat. Dit om de sterke achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. De nieuw aan te leggen natuurgebieden zijn (voormalige) landbouwgronden die (gesubsidieerd) worden omgezet naar natuur. Aanvankelijk kon dit alleen gedaan worden door Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) als Natuurmonumenten en de Landschappen. Later werd het ook voor particulieren, via Programma Beheer en later SNL, mogelijk om deze omzetting van landbouwgrond naar natuur te maken en deze gronden ook te beheren als natuur.

Onder het kabinet Rutte I (2010-2012) werd er op de realisatie van de EHS bezuinigd en werd deze aanvankelijk ingekrompen (herijkt). In het daaropvolgende kabinet Rutte II (2012- vandaag) werd dit teruggedraaid, en is er additionele financiering vrijgemaakt ten opzichte van eerdere bezuinigingsplannen. Er is echter niet vastgelegd wanneer het project klaar moet zijn, wel zal een tussenevaluatie plaatsvinden in 2016. Ook wordt de realisatie van de EHS nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de provincies.

Bij de laatste hervorming van de EHS is deze omgedoopt tot Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Ons Nationaal Natuur Netwerk maakt deel uit van een groter (Europees) ecologisch netwerk. De terreinen die in dit netwerk zijn opgenomen, zijn de Natura2000-gebieden.

Meer over EHS/NNN

  • Op de site www.natuurbeheer.nu is veel informatie te vinden over de EHS/NNN en de Natura2000-gebieden.
  • Ook op www.portaalnatuurenlandschap.nl staat veel informatie over de EHS/NNN, over agrarisch natuurbeheer en over de verschillende subsidieregelingen.