Federatie Particulier Grondbezit

Thema 4: Boer en Natuur

Boeren beheren natuur en landschap

Naast de hoogproductieve landbouw waar natuurwaarden minimaal zijn, ontwikkelt zich een gevarieerde sector met diverse belangen in natuur en landschap. Het scala loopt van bloemrijke akkerranden via betaald beheer in natuurgebieden en multifunctionele landbouw tot professionele natuurboeren, natuurinclusieve kringlooplandbouw en vele vormen daartussen. Hoe ver de tweedeling al is gevorderd, schetst de verkenning uit januari 2014 van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI): 17% van de Nederlandse landbouwbedrijven heeft 55% van de agrarische productie in handen. Het LEI verwacht verdere concentratie van de hoogproductieve landbouw op een steeds kleiner aantal bedrijven met steeds meer grond. 

  1. Inleiding
  2. Boeren beheren natuurgebieden
  3. Boeren voor Natuur, Landschapsboeren, NLN
  4. Agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw, voedselbossen en meer
  5. Interview: Albert graaf Schimmelpenninck, landgoederen Twickel en Westerflier

bloemrijke akker
Bloemrijke akkerrand in Drenthe. Foto: M.J. Klaver / Flickr